Praca Ducha Świętego w człowieku

Wielu ludzi przychodzi do wiary w Jezusa Chrystusa na długo zanim będą w stanie w jakikolwiek sposób opisać teologię odrodzenia i nawrócenia. Powolutku uświadamiamy sobie, że to, co wydawało się „prostym” aktem – zaufanie Chrystusowi – w rzeczywistości było złożonym doświadczeniem boskiego działania. Duch Święty już wtedy w nas działał w sposób ukryty, bowiem „nikt nie może rzec: Jezus jest Panem, chyba tylko w Duchu Świętym” (1 Kor 12, 3).

W dzieło łaski wpleciona jest ta niezauważalna aktywność Ducha, kiedy to przekonuje nas On, że Pismo – nasze ostateczne źródło poznania Chrystusa – jest Słowem Boga. Dotarcie do tego przekonania wydaje się proste i zwyczajne. Gdy jednak przyjrzymy się temu bliżej, dostrzegamy podobną złożoność i cudowność Bożego działania.

W przypadku wiary w Chrystusa, wzorzec wygląda tak:

(1) wcielenie Syna;
(2) objawienie Jego tożsamości;
(3) wieloaspektowe potwierdzenie w słowach i czynach;
(4) oświecenie serc wierzących.

Wszystko to prowadzi do zrozumienia przez nas tego, kim jest Jezus i do zaufania Mu.

W ten sposób Duch przekonuje nas do Jezusa, całkowicie opierając się na Nim samym. Dzieje się tak, ponieważ Ojciec posłał Syna, ponieważ Jezus dał dowód tego, kim jest, ponieważ Duch otworzył nasze ślepe oczy, abyśmy mogli Jezusa rozpoznać. Podobnie jak było w przypadku Piotra, także i nasze przekonanie nie jest sprawą ciała i krwi (Mt 16, 16-17); podobnie jak Maria w ogrodzie, być może nie od razu rozpoznamy kim naprawdę jest Jezus (J 20, 14); podobnie jak w przypadku uczniów idących drogą do Emaus, potrzebne będzie również otwarcie naszych oczu (Łk 24, 31).

Teraz naszym jedynym źródłem poznania Żywego Słowa (Jezusa) jest spisane Słowo. Wiara w Chrystusa zależna jest od boskiego charakteru i świadectwa Pisma Świętego. Do Chrystusa przychodzimy poprzez słowa Apostołów (J 17, 20).

Nie powinno nas dziwić, iż proces, podczas którego przekonujemy się, że Pismo jest Słowem Boga, ma strukturę podobną do tej, jak podczas gdy rodzi się w nas przekonanie do wiary w Chrystusa:

(1) Natchnienie Pisma Świętego – jest ono natchnione przez Boga.
(2) Objawienie Pisma i jego istoty oparte na wewnętrznych roszczeniach do bycia Słowem Bożym.
(3) Potwierdzenie autorytetu Pisma jako Słowa Bożego poprzez poselstwo o Bożym charakterze, Jego zbawczym dziele, wypełnionych proroctwach i ich wpływie na życie ludu Bożego.
(4) Oświecenie płynące z przesłania Pisma dzięki Duchowi, który zmiękcza zatwardziałe serca, ugina upartą wolę i otwiera ślepe oczy, podczas gdy czytamy i słuchamy jego poselstwa.

Pytanie: Dlaczego nawrócenie do Chrystusa i przekonanie, że Pismo jest Słowem Boga wydaje się nam takie proste: „Wierzę w Jezusa Chrystusa” lub „Wierzę, że Pismo to Słowo Boże”?

Odpowiedź: Ponieważ w obydwu przypadkach obiekt, któremu ufamy jest ostateczną przyczyną naszego zaufania. Duch Święty nie dodaje nowych informacji o Jezusie. On tylko otwiera nasze oczy, abyśmy zobaczyli Go takim jakim naprawdę jest: „Ty jesteś Chrystusem”.

I podobnie Duch Święty nie szepcze nam bezpośrednio do ucha: „Biblia jest Słowem Boga”. Nie, posługuje się On samym Pismem, by nas do tego przekonać. Uzdalnia nas, abyśmy ujrzeli Pismo takim, jakim naprawdę jest, gdy je czytamy bądź słuchamy. Sprawia, że nasze serca płoną, kiedy doświadczamy, że poprzez Pismo Święte Bóg „zwraca się do nas” (czas teraźniejszy; Hbr 12, 5).

Duch przekonuje nas do Pisma ostatecznie w oparciu o samo Pismo.

Czegoś takiego doświadczył Tymoteusz. Bóg „natchnął” Pismo (2 Tm 3, 16). Ono utrzymuje, że jest Słowem Boga (w. 15). Tymoteusz został skonfrontowany z dowodami (włączywszy w to zmienione życie jego matki, babki i duchowego ojca; wersety 10 i 14). Tymoteusz został przekonany (w. 14).

Takie też było doświadczenie Tesaloniczan. Paweł przywiózł Słowo do Tesaloniki; było ono głoszone jako Słowo Boże; ono zaświadczyło o swojej tożsamości; Tesaloniczanie: „przyjęli Słowo Boże nie jako słowo ludzkie, ale, jak jest prawdziwie, jako Słowo Boże” (zob. 1 Tes 2, 13). Przekonanie to było dziełem Ducha (1, 5). Oto doktryna o działaniu Ducha Świętego w człowieku wyrażona w jej najprostszej formie.

Takie jest i nasze doświadczenie. Tego samego świadectwa Ducha doświadczamy zawsze wtedy, kiedy ktoś przychodzi do wiary w Chrystusa i zaczyna ufać, że Biblia jest Słowem Boga. Ktoś doświadczy tego dzisiaj. Zatrzymaj się i podziękuj za to Bogu.

Udostępnij!
Dołącz!
Wpisz swój e-mail, aby co tydzień otrzymywać najnowsze materiały EWC.