1. Trójjedyny Bóg

Wierzymy w jednego Boga, odwiecznie istniejącego w trzech równych co do boskości osobach: Ojciec, Syn, i Duch Święty, którzy się nawzajem znają, kochają i oddają sobie cześć. Ten jeden prawdziwy i żywy Bóg jest nieskończenie doskonały zarówno w swojej miłości jak i świętości. On jest Stworzycielem wszystkich rzeczy, widzialnych i niewidzialnych, i jest zatem warty aby otrzymać całe uwielbienie i cześć. Nieśmiertelny i wieczny, On zna doskonale i w pełni wszystko od początku do końca, podtrzymuje i suwerennie sprawuje władzę nad wszystkimi rzeczami i w swojej opatrzności osiąga swoje wieczne dobre cele aby odkupić dla siebie ludzi i przywrócić swoje upadłe stworzenie, dla uwielbienia Jego chwalebnej łaski.

2. Objawienie

Bóg łaskawie objawił swoje istnienie i moc w stworzeniu, i doskonale objawił się upadłym ludzkim istotom w osobie Jego Syna, Słowa wcielonego. Ponadto, ten Bóg jest przemawiającym Bogiem, który przez swojego Ducha łaskawie ujawnił się w ludzkich słowach: wierzymy, że Bóg natchnął słowa zachowane w Pismach, sześćdziesiąt sześć ksiąg Starego i Nowego Testamentu, które są zarówno spisem jak i środkiem Jego zbawiennego dzieła na świecie. Tylko te pisma tworzą ustnie natchnione Słowo Boga, które jest całkowicie autorytatywne i bez błędu w tekstach źródłowych, pełne w swoim objawieniu Jego woli ku zbawieniu, wystarczające do wszystkiego czego Bóg wymaga od nas abyśmy wierzyli i czynili, i posiadające ostateczny autorytet nad każdym obszarem wiedzy, do którego się odnosi. Wyznajemy, że zarówno nasza skończoność i nasza grzeszność wykluczają możliwość poznania Bożej prawdy w stopniu wyczerpującym, ale twierdzimy, że, oświeceni przez Ducha Bożego, możemy prawdziwie poznać Bożą objawioną prawdę.

 W Biblię należy wierzyć jako Boże nauczanie, we wszystkim czego naucza; należy być jej posłusznym jako Boże polecenie, we wszystkim czego wymaga; oraz należy jej ufać, jako Boża gwarancja, we wszystkim czego obiecuje. Gdy Boży ludzie słyszą, wierzą i wypełniają Słowo, są wyekwipowani jako uczniowie Chrystusa i świadkowie Ewangelii.

3. Stworzenie Ludzkości

Wierzymy, że Bóg stworzył ludzi, mężczyznę i kobietę, na swój własny obraz. Adam i Ewa należeli do porządku stworzenia, który sam Bóg zadeklarował jako bardzo dobry, służąc jako Boży przedstawiciele aby troszczyć się o, zarządzać, i sprawować władzę nad stworzeniem, żyjąc w świętej i oddanej wspólnocie z ich Stworzycielem. Mężczyźni i kobiety, na równi stworzeni na obraz Boga, cieszą się jednakowym dostępem do Boga przez wiarę w Jezusa Chrystusa i są obydwoje powołani do wyjścia poza pasywne pobłażanie sobie do znaczącego zaangażowania prywatnego i publicznego w rodzinie, kościele, i życiu społecznym. Adam i Ewa byli stworzeni aby uzupełniać się nawzajem w unii jednego ciała, która stanowi jedyny normatywny model stosunków seksualnych dla mężczyzn i kobiet, tak, że małżeństwo służy jako typ unii pomiędzy Chrystusem i Jego kościołem. W Bożych mądrych zamysłach, mężczyźni i kobiety nie są po prostu wymienni, ale raczej uzupełniają się nawzajem na wzajemnie ubogacające sposoby. Bóg nakazuje, aby wzięli na siebie wyróżniające się role, które odzwierciedlają kochającą relację pomiędzy Chrystusem i kościołem, mąż sprawując przywództwo w sposób, który pokazuje troskliwą i ofiarną miłość Chrystusa, a żona podporządkowując się mężowi w sposób, który modeluje miłość kościoła dla jej Pana. W służbie kościoła zarówno mężczyźni jak i kobiety są zachęcani aby służyć Chrystusowi i rozwijać się do osiągnięcia swojego pełnego potencjału w wielorakich służbach ludzi Bożych. Wyróżniająca się rola przywódcza w kościele dana wykwalifikowanym mężczyznom jest ugruntowana w stworzeniu, upadku i odkupieniu i nie może być odłożona na bok poprzez odnoszenie się do zmian kulturowych.  

4. Upadek

Wierzymy, że Adam, stworzony na obraz Boga, zniekształcił ten obraz i utracił swoje początkowe błogosławieństwo – dla siebie samego i potomstwa – przez upadek w grzech poprzez kuszenie Szatana. W wyniku tego, wszystkie istoty ludzkie są wyobcowane od Boga, zepsute w każdym aspekcie ich bytu (tj. fizycznym, mentalnym, wolicjonalnym, emocjonalnym, duchowym) i są ostatecznie i nieodwołalnie potępione na śmierć – gdyby nie Boża własna łaskawa interwencja. Najwyższą potrzebą wszystkich istnień ludzkich jest pojednanie z Bogiem, pod którego sprawiedliwym i świętym gniewem się znajdujemy; jedyną nadzieją dla wszystkich istnień ludzkich jest niezasłużona miłość tego samego Boga, który jedyny może nas uratować i przywrócić do siebie.

5. Boży Plan

Wierzymy, że od wieczności Bóg ustanowił w łasce zbawić mnóstwo winnych grzeszników z każdego plemienia i języka i ludu i narodu, i dla tego celu przeznaczył i wybrał ich. Wierzymy, że Bóg usprawiedliwia i uświęca tych, którzy przez łaskę mają wiarę w Jezusa Chrystusa, i że pewnego dnia da im chwałę – wszystko to dla uwielbienia Jego chwalebnej łaski. W miłości Bóg nakazuje i błaga wszystkich ludzi do upamiętania i uwierzenia,  ustanawiając uprzednio swoją zbawczą miłość dla tych, których wybrał i ustanawiając Chrystusa ich Wybawicielem. 

6. Ewangelia

Wierzymy, że Ewangelia jest dobrą nowiną o Jezusie Chrystusie – samej mądrości Bożej. Całkowita głupota dla świata, chociaż jest ona mocą Bożą dla tych, którzy są zbawiani, ta dobra nowina jest chrystologiczna, skupiona na krzyżu i zmartwychwstaniu: Ewangelia nie jest głoszona jeśli Chrystus nie jest głoszony, a autentyczny Chrystus nie został głoszony jeśli Jego śmierć i zmartwychwstanie nie są w centrum (przekaz jest: “Chrystus umarł za nasze grzechy …[i] został wzbudzony z martwych”). Ta dobra nowina jest biblijna (Jego śmierć i zmartwychwstanie są według Pism), teologiczna i zbawienna (Chrystus umarł za nasze grzechy, aby pojednać nas z Bogiem), historyczna (jeśli te zbawienne wydarzenia nie miały miejsca, nasza wiara jest bezwartościowa, jesteśmy nadal w naszych grzechach, i jesteśmy godni pożałowania bardziej niż wszyscy inni), apostolska (przekaz był powierzony apostołom i przez nich przekazany, którzy byli świadkami tych zbawiennych wydarzeń), i intensywnie osobista (tam gdzie jest przyjęta, gdzie jej się ufa, i mocno się jej trzyma, pojedynczy ludzie są zbawiani).

7. Odkupienie Chrystusa

Wierzymy, że poruszony przez miłość i w posłuszeństwie swojemu Ojcu, odwieczny Syn stał się człowiekiem: Słowo stało się ciałem, w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem, jedna Osoba w dwóch naturach. Człowiek Jezus, obiecany Mesjasz Izraela, był poczęty przez cudowne działanie Ducha Świętego i narodził się z dziewicy Marii. On był doskonale posłuszny swojemu niebiańskiemu Ojcu, żył bezgrzeszne życie, dokonywał cudownych znaków, był ukrzyżowany pod Ponckim Piłatem, powstał z martwych trzeciego dnia, wstąpił na niebiosa. Jako pośredniczący Król, siedzi po prawej stronie Boga Ojca, sprawując w niebie i na ziemi całą Bożą suwerenność, i jest naszym Najwyższym Kapłanem i sprawiedliwym Orędownikiem. Wierzymy, że przez swoje wcielenie, życie, śmierć, zmartwychwstanie, i wniebowstąpienie, Jezus Chrystus działał jako nasz przedstawiciel i substytut. Dokonał tego abyśmy w nim mogli stać się sprawiedliwością Bożą: na krzyżu zmazał grzech, przebłagał Boga, oraz, poprzez poniesienie pełnej kary z nasze grzechy, pojednał z  Bogiem tych wszystkich, którzy wierzą. Przez swoje zmartwychwstanie Chrystus Jezus został usprawiedliwiony przez Jego Ojca, złamał moc śmierci i pokonał Szatana, który kiedyś miał nad nią moc, oraz dał życie wieczne dla wszystkich Jego ludzi; przez swoje wniebowstąpienie został na zawsze wywyższony jako Pan i przygotował dla nas miejsce byśmy z nim byli. Wierzymy, że zbawienia nie ma w nikim innym, ponieważ nie ma innego imienia danego pod niebem, przez które musimy być zbawieni. Ponieważ Bóg wybrał marne rzeczy tego świata, pogardzane rzeczy, rzeczy, które są niczym, aby unieważnić te rzeczy, które są, żaden człowiek nie może nigdy chwalić się przed nim – Jezus Chrystus stał się dla nas mądrością Bożą – to jest, naszą sprawiedliwością, świętością, i odkupieniem.  

8. Usprawiedliwienie grzeszników

Wierzymy, że Chrystus, poprzez swoje posłuszeństwo i śmierć, w pełni zapłacił dług tych wszystkich, którzy są usprawiedliwieni. Przez swoją ofiarę, On poniósł za nas karę za nasze grzechy, dokonując właściwego, rzeczywistego i pełnego zadośćuczynienia Bożej sprawiedliwości w naszym imieniu. Poprzez swoje doskonałe posłuszeństwo zadośćuczynił sprawiedliwym wymaganiom Boga w naszym imieniu, ponieważ tylko przez wiarę to doskonałe posłuszeństwo jest przypisywane wszystkim, którzy ufają jedynie Chrystusowi dla ich akceptacji u Boga. Skoro Chrystus był nam dany przez Ojca, i Jego posłuszeństwo i ukaranie były zaakceptowane zamiast naszego, za darmo, a nie dla czegoś co było w nas, to usprawiedliwienie jest tylko z darmowej łaski, ażeby zarówno dokładna sprawiedliwość i bogata łaska Boża mogły być uwielbione w usprawiedliwieniu grzeszników. Wierzymy, że zapał do osobistego i publicznego posłuszeństwa wypływa z tego darmowego usprawiedliwienia.  

9. Moc Ducha Świętego

Wierzymy, że to zbawienie, potwierdzone przez Pismo i zapewnione przez Jezusa Chrystusa, jest zastosowane w stosunku do Jego ludzi przez Ducha Świętego. Posłany przez Ojca i Syna, Duch Święty uwielbia Pana Jezusa Chrystusa oraz jako ten drugi Pocieszyciel, jest obecny z wierzącymi i w wierzących. On przekonuje Świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie, i przez swoją pełną mocy i skrytą pracę odradza duchowo martwych grzeszników, pobudzając ich do upamiętania i wiary, i w nim są ochrzczeni w unię z Panem Jezusem, w taki sposób, że są usprawiedliwieni przed Bogiem jedynie z łaski i jedynie przez wiarę jedynie w Jezusa Chrystusa. Przez działanie Ducha, wierzący są odnowieni, uświęceni, i zaadoptowani do Bożej rodziny; biorą udział w boskiej naturze i otrzymują Jego suwerennie rozdawane dary. Duch Święty sam jest rękojmią obiecanego dziedzictwa i w tej erze zamieszkuje, prowadzi, zaopatruje, ożywia i uzdalnia wierzących do Chrystuso-podobnego życia i służby.

10. Królestwo Boże

Wierzymy, że ci, którzy zostali zbawieni z Bożej łaski przez unię z Chrystusem przez wiarę i przez odrodzenie z Ducha Świętego wchodzą do królestwa Bożego i delektują się błogosławieństwami nowego przymierza: odpuszczeniem grzechów, wewnętrzną przemianą, która pobudza pragnienie uwielbienia Boga, zaufania i posłuszeństwa mu, i perspektywą chwały, która jeszcze ma być objawiona. Dobre uczynki stanowią niezbędny dowód na zbawienną łaskę. Żyjąc jak sól w świecie, który się rozkłada i jak światło w świecie, który jest ciemny, wierzący nie powinni ani izolować się od świata, ani upodabniać się do niego: raczej mamy czynić dobrze dla miasta, ponieważ cała chwała i honor narodów ma być ofiarowana żywemu Bogu. Uznając do kogo należy porządek stworzenia i ponieważ jesteśmy obywatelami Bożego królestwa, mamy kochać naszych bliźnich jak siebie samych, czyniąc dobrze wszystkim, szczególnie tym, którzy należą do domostwa Bożego. Królestwo Boże, już obecne chociaż nie w pełni zrealizowane, jest realizacją Bożej suwerenności na świecie w celu ostatecznego odkupienia całego stworzenia. Królestwo Boże jest mocą inwazyjną, która ograbia ciemne królestwo Szatana oraz odradza i odnawia przez upamiętanie i wiarę życia jednostek wybawionych z tego królestwa. Zatem w sposób nieunikniony ustanawia ono nową wspólnotę ludzkiego życia razem poddaną Bogu.

11. Nowy Lud Boży

 Wierzymy, że Boży lud nowego przymierza już przyszedł do niebieskiego Jeruzalem; On już został posadzony w miejscach niebiańskich z Chrystusem. Ten uniwersalny kościół manifestuje się w lokalnych kościołach, których jedyną głową jest Chrystus; zatem każdy “lokalny kościół” jest, w istocie, kościołem, domostwem Bożym, zgromadzeniem się żywego Boga oraz podporą i fundamentem prawdy. Kościół jest ciałem Chrystusa, źrenicą Jego oka, wyryty na Jego dłoniach, i On zobowiązał się wobec Kościoła na zawsze. Kościół wyróżnia się swoim przekazem Ewangelii, jego świętymi obrzędami, jego dyscypliną, jego wielkim posłannictwem i ponad wszystko, przez jego miłość do Boga i wzajemna miłość jego członków i ich miłość do świata. Co najważniejsze, ta Ewangelia, którą kochamy, ma zarówno osobiste jak i zbiorowe wymiary, żaden z których nie może być przeoczony. Chrystus Jezus jest naszym pokojem; on nie tylko dokonał pokoju z Bogiem, ale również pokoju pomiędzy wyobcowanymi ludami. Jego celem było stworzenie w sobie jedną nową ludzkość i w ten sposób dokonać pokoju i w jednym ciele pojednać zarówno Żyda jak i poganina z Bogiem poprzez krzyż, poprzez którego uśmiercił ich wrogość. Kościół służy jako znak Bożego przyszłego nowego świata gdy jego członkowie żyją aby służyć sobie nawzajem i ich bliźnim, raczej niż aby skupiać się na sobie. Kościół jest zbiorowym miejscem zamieszkania Bożego Ducha i nieustającym świadectwem dla Boga w świecie. 

12. Chrzest i Wieczerza Pańska

Wierzymy, że chrzest i Wieczerza Pańska są nakazane przez Pana Jezusa Chrystusa. Ten pierwszy jest związany z przyjęciem do wspólnoty nowego przymierza, ta druga jest związana z nieustannym odnawianiem przymierza. Razem są one jednocześnie Bożą rękojmią dla nas, ustanowionymi przez Boga środkami łaski lub publicznymi ślubami bycia podległym niegdyś ukrzyżowanemu, a teraz zmartwychwstałemu Chrystusowi, i oczekiwaniu Jego powrotu i wypełnienia wszystkich rzeczy. 

13. Przywrócenie Wszystkich Rzeczy

Wierzymy w osobisty, pełen chwały i cielesny powrót naszego Pana Jezusa Chrystusa z Jego świętymi aniołami, gdy wykona On swoją rolę ostatecznego Sędziego i Jego królestwo będzie spełnione. Wierzymy w cielesne zmartwychwstanie zarówno sprawiedliwych i niesprawiedliwych – niesprawiedliwych na sąd i wieczne świadome ukaranie w piekle, jak nasz Pan sam nauczał, a sprawiedliwych do wiecznego szczęścia w obecności tego, który siedzi na tronie i Baranka, w nowym niebie i na nowej ziemi, domu sprawiedliwości. Tego dnia kościół zostanie przedstawiony bez skazy przed Bogiem poprzez posłuszeństwo, cierpienie i triumf Chrystusa, wszelki grzech będzie oczyszczony i jego żałosne efekty na zawsze zlikwidowane. Bóg będzie wszystkim we wszystkim i Jego ludzie będą zafascynowani bezpośredniością Jego niewysłowionej świętości i wszystko będzie dla uwielbienia Jego chwalebnej łaski.

Niniejsze Wyznanie Wiary zostało przyjęte przez Radę The Gospel Coalition 22 maja 2007 r. i poprawione 12 kwietnia 2011 r. Przetłumaczono i opublikowano za zgodą The Gospel Coalition (thegospelcoalition.org), Deerfeld, IL 60015.

Dołącz!
Wpisz swój e-mail, aby co tydzień otrzymywać najnowsze materiały EWC.