Kim jest Bóg?

Transkrypcja audio

Kim jest Bóg? W poprzednim odcinku, pastor John Piper odpowiedział na pytanie pomocnicze, mianowicie, za kogo uważa się pastor John Piper, aby odpowiedzieć na to pytanie? To już jest za nami. Teraz możemy zająć się samym pytaniem. Pastorze, kim jest Bóg?

Gdy odwracam się od samego siebie i zwracam ku Jezusowi i Jego naukom, ku pismom Jego naśladowców, za które On sam poręczył, i które potwierdził, ku Pismom żydowskim, na które sam Jezus się powoływał, ku światu natury, ku świadectwu własnego sumienia – gdy odwracam się od samego siebie i zwracam ku tym miejscom, w których Bóg się objawił – oto, co widzę w odpowiedzi na pytanie, kim jest Bóg. I apeluję do każdego, kto słucha, by nie wierzył mi na słowo, ale sam sprawdził te pięć wskazanych źródeł, tak jakby od tego zależało twoje życie, ponieważ tak właśnie jest.

1. Bóg jest Duchem.

Oto pierwsza rzecz, którą widzę w Bożych objawieniach na temat tego, kim On jest. Po pierwsze, Jezus mówi, że Bóg jest Duchem. Ewangelia Jana 4:24: “Bóg jest Duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w Duchu i w prawdzie”. Innymi słowy, Bóg nie jest istotą fizyczną. Nie jest istotą materialną. Nie ma ciała. Jest niewidzialny. Jest Duchem.

2. Bóg jest osobowy.

Po drugie, Bóg jest osobowy. To niesamowite, gdy pomyślimy, że rzeczywistość absolutna mogła być czymkolwiek – to znaczy, przed rzeczywistością absolutną nie było niczego, co uczyniłoby ją tym, czym jest. A jeśli pomyśleć, że jest to rzeczywistość osobowa, to przekracza ludzkie pojęcie! Bóg objawił się jako ktoś, kto myśli, rozumuje, planuje, kocha, raduje się, doświadcza gniewu i współczuje.

  • Izajasza 55:8: “Bo myśli Moje, to nie myśli wasze”.
  • Jeremiasza 29:11: “Znam plany, które mam względem was” (ESV).
  • Izajasza 1:18: “Chodźcie więc, a będziemy się prawować”.
  • Ozeasza 11:8: “(…) Moja litość poruszyła się” (UBG).
  • Sofoniasza 3:17: Pan “będzie się radował z ciebie niezwykłą radością”.
  • Liczb 11:10: “(…) zapłonął wielki gniew Pana”.

Niesamowite! Bóg nie jest bezosobowy. Nie jest substancją. Nie jest tylko mocą. Nie jest materialny, jak cząsteczka lub gaz. Nie jest jedynie oddziaływaniem. Bóg jest osobą, jest osobowy. Od Niego pochodzi osobowość. Dlatego w świecie Bożych stworzeń istoty ludzkie są tak wyjątkowe: Bóg stworzył nas na swój obraz; jesteśmy osobami.

Bóg jest niezmienny. Nie da się Go udoskonalić.

3. Bóg jest.

Po trzecie, Bóg objawił się jako rzeczywistość absolutna, samoistna, niezależna od wszystkiego innego. Myślę, że jednym z najważniejszych wersetów w Biblii jest Księga Wyjścia 3:14: “Wtedy Bóg rzekł do Mojżesza: JESTEM, KTÓRY JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do was” (UBG). Sformułowanie “Jestem, który jestem” to deklaracja pełnej wolności Boga od bycia stworzonym, ukształtowanym, prowadzonym, kierowanym lub determinowanym przez cokolwiek poza Nim samym. Czymkolwiek Bóg jest lub cokolwiek Bóg robi, On sam jest tego ostatecznym źródłem i przyczyną.

Wymienię teraz kilka implikacji znaczenia tego objawienia “Jestem, który jestem”, aby lepiej poznać odpowiedź na pytanie “kim jest Bóg?”.

1. To znaczy, że Bóg nigdy nie miał początku. Boga nikt nie stworzył. Bóg po prostu jest, zawsze był, nie miał początku.

2. Bóg nigdy nie będzie mieć końca. Jest bytem absolutnym. Jeśli jesteś bytem od wieczności, to nie ma możliwości, by wyjść poza byt. Nie możesz nie istnieć.

3. Nie istnieje rzeczywistość oddzielona od Boga. Nie ma rzeczywistości poza Nim, jeśli On sam nie zechce, by zaistniała, i jeśli sam jej nie stworzy.

4. Bóg jest całkowicie niezależny. Nie zależy od niczego, co mogłoby Go powołać do istnienia, podtrzymywałoby Go, doradzałoby Mu lub uczyniło Go tym, kim jest.

5. Wszystko, co nie jest Bogiem, jest całkowicie zależne od Niego. Wszystko, co nie jest Bogiem, jest drugorzędne i zależne. Cały ogromny wszechświat – miliardy rozległych galaktyk – jest całkowicie drugorzędny wobec Boga.

6. Bóg jest niezmienny. Jest taki sam wczoraj, dziś i na zawsze. Nie da się Go udoskonalić. Nie zmienia się. Nie ma w Nim żadnego rozwoju, żadnego postępu. Nie można poprawić absolutnej doskonałości.

7. Bóg jest ostatecznym standardem prawdy, dobra i piękna. Nie zagląda do żadnej książki prawniczej, aby ustalić, co jest prawe. Nie szuka żadnej rady, aby określić, co jest doskonałe lub piękne. On sam jest standardem tego, co słuszne, prawdziwe i piękne.

8. Wszystko, co Bóg robi, jest zawsze słuszne, zawsze sprawiedliwe, zawsze piękne i zawsze zgodne z prawdą, czyli z Nim samym. W tym sensie wszystko w Bogu jest słuszne, dobre i piękne, bez wyjątku.

9. Z tego względu, Bóg jest najważniejszą i najbardziej cenną rzeczywistością we wszechświecie. Jest bardziej wart zainteresowania, uwagi, podziwu i radowania się, niż wszystkie inne rzeczywistości w całym wszechświecie.

To wszystko, wszystkie te dziewięć implikacji “Jestem, który jestem”, wynika ze słowa Boga do Mojżesza: “Tak powiesz synom Izraela: Jestem posłał mnie do was”. Te same implikacje można zobaczyć w wielu innych miejscach w Biblii, na przykład w Liście do Rzymian 11:33-36. To jest jeden z moich ulubionych fragmentów:

O głębokości bogactwa i mądrości, i poznania Boga!
Jakże niezbadane są wyroki Jego i niewyśledzone drogi Jego! 
Bo któż poznał myśl Pana? Albo któż był doradcą Jego?
Albo któż wpierw dał Mu coś, aby za to otrzymać odpłatę? 
Albowiem z Niego i przez Niego i ku Niemu jest wszystko; Jemu niech będzie chwała na wieki. Amen.

Innymi słowy, Bogu nie można doradzać, ponieważ Jego wiedza i mądrość są nieskończone. Z Bogiem nie można negocjować, targować się, ani Go przekupić, ponieważ wszystko należy do Niego. Bóg nie może stać się niczyim dłużnikiem. Wszystko pochodzi od Niego. On podtrzymuje wszystko, co istnieje. A ukazywanie Jego chwały, Jego piękna, Jego wielkości, Jego wartości – jest celem wszystkiego, co istnieje: “Albowiem z Niego i przez Niego i ku Niemu jest wszystko”. Dlatego “Jemu niech będzie chwała na wieki”.

Syn Boży zawsze był Bogiem, a teraz jest też człowiekiem – Bogiem-człowiekiem, Jezusem.

4. Bóg jest Trójcą.

I w swojej pełni i doskonałości Biblia wyraźnie pokazuje, że Bóg od wieczności miał doskonały obraz samego siebie, odblask swojej chwały. Biblia nazywa to “dokładnym odbiciem Jego natury” (Hbr 1:3, ESV). Ten obraz jest tak kompletny przedstawiając to, kim jest Bóg, że Biblia mówi o Nim jako o drugiej Osobie w Bogu i posługuje się pojęciem Syna Bożego – nie dlatego, że istnieje jakiś biologiczne uzasadnienie na to, że ta Osoba jest Synem, jakby Bóg współżył z Marią i miał z nią dziecko; tego Biblia nie uczy. On jest Synem, drugą Osobą, która od zawsze istniała w doskonałym obrazie Boga i jako doskonały obraz Boga.

Bycie Synem wskazuje, że ma On tę samą Bożą naturę. Są istotami osobowymi, a między nimi panuje miłość. Biblia mówi, że Bóg Ojciec kocha Boga Syna, a Bóg Syn kocha Boga Ojca; Biblia wskazuje też na rzeczywistość, że ten Duch pomiędzy nimi – ta miłość między Ojcem i Synem – niesie, niejako, taką pełnię wszystkiego, kim obie te Osoby są, że ta trzecia Osoba istnieje, trwa i zawsze trwała w Bogu. 

Zatem, biblijny obraz jest taki, że jest jeden Bóg – nie trzech bogów – i ten jeden Bóg tajemniczym sposobem istnieje jako Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. Z tego powodu ma sens powiedzenie, jak czytamy w 1 Liście Jana 4:8, że “Bóg jest miłością”. Miłość od wieczności rozlewała się w społeczności trzech Osób jedynego Boga.

5. Bóg stał się człowiekiem.

Gdyby to było nie dość zdumiewające – choć wiem, że już przekracza nasze pojmowanie – oto coś najbardziej niezwykłego ze wszystkiego, kim Bóg jest w swej doskonałości, niezależności i pełni. Bóg nie tylko jest całkowicie prawy, sprawiedliwy i święty, On jest przepełniony – Bóg jest przepełniony – własnym pięknem, dobrocią i radością, aby Jego stworzenia mogły Go poznać, kochać, cieszyć się Nim, być z Nim na zawsze. Innymi słowy, taką miłością, jaką Bóg zawsze się cieszył (i cieszył to właściwe słowo) w społeczności Ojca i Syna i Ducha Świętego, taką samą miłością Bóg chce dzielić się ze swoimi stworzeniami.

W swojej sprawiedliwości i miłosierdziu, Bóg od wieczności zaplanował sposób, w jaki grzesznicy tacy jak my, otrzymali wybaczenie i zostali usynowieni w Jego wiecznej rodzinie

Aby to zrobić, Bóg Ojciec posyła Boga Syna do swojego stworzenia, by urodził się jako Bóg-człowiek, Jezus Chrystus. Właśnie o tym jest mowa w Ewangelii Jana, gdy czytamy: “Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo” (Jana 1:1). “A Słowo ciałem się stało [to znaczy, stało się człowiekiem] i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy” (Jana 1:14). I widzimy tu zmianę w kategoriach ze Słowa na Syn, właśnie po to, by wyraźnie zaznaczyć, że mowa jest tutaj o Nim – o odwiecznym Synu, tej innej, drugiej Osobie w Bogu. Syn Boży zawsze był Bogiem, a teraz jest też człowiekiem – Bogiem-człowiekiem, Jezusem Chrystusem.

6. Bóg ratuje ludzi, którzy na to nie zasługują.

Dlaczego? Jaki jest powód tak zwanego wcielenia Boga? Stało się to, ponieważ wszystkie Boże stworzenia ludzkie zawiodły. Nie oddali Bogu czci, nie kochali Go i nie byli Mu posłusznymi tak, jak powinny. Zasługujemy na karę. Bóg byłby całkowicie sprawiedliwy, gdyby ukarał nas wszystkich w piekle z powodu naszej porażki i naszego buntu. Jednak w pełni swojej boskiej miłości, już przed założeniem świata Bóg zaplanował sposób – bo jest nie tylko sprawiedliwy, ale i miłosierny – aby wkroczyć w ten świat i uratować swoje stworzenia przed własną karą, na którą te stworzenia zasługują. Bóg ratuje nas przed własnym gniewem przez swoje własne miłosierdzie. Syn Boży staje się człowiekiem i ponosi karę w naszym miejscu. Oto jak ujął to prorok Izajasz w Pismach Starego Testamentu, w Pismach żydowskich:

Lecz On był zraniony za nasze występki, starty za nasze nieprawości…
Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas zboczył na swą drogę,
a PAN włożył na Niego nieprawość nas wszystkich.

Izajasza 53:5-6

Nowy Testament ujmuje to w ten sposób: “Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny” (Jana 3:16). Dla każdego kto wierzy, ufa, przyjmuje, czci Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela i Pana, Jezus staje się zastępcą, bierze na siebie Bożą karę, obdarowuje Bożą sprawiedliwością, zapewnia wieczną radość w społeczności z Bogiem.

Wszystko to, kim Bóg jest dla ciebie

Kim więc jest Bóg? Jest Stwórcą, Opiekunem, Władcą i Sędzią wszechświata. A w swojej sprawiedliwości i miłosierdziu, Bóg od wieczności zaplanował sposób, w jaki grzesznicy tacy jak my, otrzymali wybaczenie i zostali usynowieni w Jego wiecznej rodzinie jako dzieci Boże i oblubienica dla Jego Syna, Jezusa Chrystusa; tak aby dzieląc radość, jaką Bóg ma w sobie, nasza radość w Nim ukazywała pełnię Jego chwały.

Zapraszam cię, wzywam cię, byś przyjął Jezusa i wszystko to, kim Bóg jest dla ciebie w Nim. Jezus jest tym, kim jest Bóg.

Udostępnij!
Dołącz!
Wpisz swój e-mail, aby co tydzień otrzymywać najnowsze materiały EWC.