Czym jest dyscyplina kościelna?

  • Dyscyplina kościelna jest aktem kościoła polegającym na przeciwstawieniu się czyjemuś grzechowi i wezwaniu tej osoby do upamiętania. W przypadku braku upamiętania, osoba która podaje się za wierzącą – zostanie wykluczona z listy członków kościoła i z udziału w Wieczerzy Pańskiej, w konsekwencji poważnego grzechu i braku upamiętania – odmowy wyrzeczenia się grzechu.
  • W szerszym znaczeniu tego słowa, dyscyplina jest tym wszystkim, co kościół czyni, aby pomóc swoim członkom w dążeniu do świętości i w walce z grzechem. Głoszenie, nauczanie, modlitwa, wspólne uwielbienie, odpowiedzialność za siebie nawzajem, oraz doglądanie pastorów i starszych, wszystko to są formy dyscypliny.
  • Czasami ludzie rozróżniają dwa typy dyscypliny nazywając pierwszą „dyscypliną korygującą”, a drugą „dyscypliną kształtującą”.
  • Dyscyplina korygująca: Nowy Testament nakazuje i przedstawia dyscyplinę korygującą we fragmentach, takich jak Ewangelia Mateusza 18:15-17, 1 List do Koryntian 5:1-13, 2 List do Koryntian 2:6 oraz 2 List do Tesaloniczan 3:6-15.
  • Dyscyplina kształtująca: Nowy Testament odnosi się do dyscypliny kształtującej w niezliczonych fragmentach dotyczących dążenia do świętości i wzajemnego budowania się w wierze. Są to na przykład List do Efezjan 4:11-32 oraz List do Filipian 2:1-18. W rzeczywistości, nowotestamentowe listy możemy postrzegać jako przykłady dyscypliny kształtującej, ponieważ apostołowie pisali do kościołów, aby pomóc im w sformułowaniu tego, w co wierzyć i jak prowadzić życie.

Część z tego materiału została przygotowana na podstawie książki Jak wygląda zdrowy kościół Marka Devera, s. 123. Wykorzystano za zgodą 9MarksWierni Słowu.

Podziel się!
FacebookFacebook MessengerTwitterWykop
FacebookFacebook MessengerTwitterWykop
Zobacz również
Co powinien robić kościół podczas wspólnych zgromadzeń?
FacebookFacebook MessengerTwitterWykop