Kto napisał Biblię?

Transkrypcja audio

Często najlepsze pytania są bardzo proste, tak jak to dzisiejsze. Słuchacz napisał do nas: “Pastorze dziękuję za ten podcast. Czy możesz mi wyjaśnić: Kto napisał Biblię?”

Zacznijmy od samego początku i przejdźmy do tego, kto trzymał w ręku pióro, które przesuwało się po pergaminach. 

Bóg przemówił

Na samym początku jest Bóg. Kiedy chrześcijanie mówią o Biblii jako o słowie Bożym, mają właśnie to na myśli – ja bym tak powiedział. Należę do osób, które w to wierzą; postawiłbym na to całe swoje życie. Chodzi mi o to, że Stwórca wszechświata, Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który podtrzymuje wszechświat słowem swojej mocy, kierował i kieruje wszystkimi rzeczami zgodnie z wielkim celem. Bóg postanowił objawić się istotom ludzkim w ludzkim języku. Postanowił przemówić. Niesamowite. W Liście do Hebrajczyków 1:1-2 czytamy: „Bóg, który wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś do ojców przez proroków; W tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez swego Syna [Jezusa Chrystusa]”. To jest po prostu zdumiewające: Bóg przemówił.

Zwrot “Tak mówi Pan” występuje ponad czterysta razy w Starym Testamencie, ponieważ autorzy przedstawiają w swoich pismach fakt, że Bóg przemówił. Wyrażenie “Bóg powiedział” występuje w Starym Testamencie ponad sześćset razy. Jest to więc wszechobecne twierdzenie ludzkich autorów, że przekazują to, co Bóg chciał powiedzieć. 

Autorzy Nowego Testamentu wyrażają to twierdzenie mówiąc, że ludzcy autorzy Biblii byli “natchnieni”, że te pisma są “natchnione przez Boga” lub że ludzie, którzy je napisali, byli “prowadzeni przez Ducha”.  Na przykład, apostoł Paweł mówi w 2 Tymoteusza 3:16: „Całe Pismo [czyli dla niego w tym czasie wszystkie księgi biblijne Starego Testamentu] jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania”. Apostoł Piotr mówi w 2 Liście Piotra 1:21: „Nie z ludzkiej bowiem woli przyniesione zostało kiedyś proroctwo, ale święci Boży ludzie przemawiali prowadzeni przez Ducha Świętego”. 

Tak więc pytanie: “Kto napisał Biblię?” zawsze ma w Biblii podwójną odpowiedź. Ludzcy autorzy napisali Biblię, i Bóg napisał Biblię za poprzez ludzkich autorów. To oni trzymali pióro, które przesuwało się po pergaminie, ale to, co napisali, było ostatecznie tym, co Bóg chciał, aby zostało napisane. 

Pismo Święte pod kierownictwem

Uwielbiam sposób, w jaki Jezus to zrobił. Dał nam niesamowitą wskazówkę, że wierzył, iż Pisma Starego Testamentu są w rzeczywistości słowem Bożym, Bożym pismem. To, co sprawia, że wskazówka Jezusa ma tak wielką moc, to fakt, że jest ona tak bardzo nieoczekiwana. Jezus mówi o rozwodzie, i odpowiada na pytanie faryzeuszy, mówiąc w Mateusza 19:3-5: „Nie czytaliście, że ten, który stworzył ich na początku, uczynił ich mężczyzną i kobietą? I powiedział (…)”. Podmiotem w tym zdaniu jest “ten, który ich stworzył”. To jest Bóg. Następnie cytuje Księgę Rodzaju 2:24: „Dlatego opuści mężczyzna ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną, i będą dwoje jednym ciałem”. Werset ten nie jest jednak cytatem bezpośrednich słów Boga w Starym Testamencie, lecz został napisany przez Mojżesza, ludzkiego autora. Ale kiedy Jezus cytuje te słowa, to ponieważ pochodzą one z Pisma Świętego, natchnionego Pisma, Jezus mówi: “Bóg wypowiedział te słowa”. To jest niesamowite. To naprawdę jest ogromna wskazówka, jak nasz Pan sam postrzegał Pisma Starego Testamentu.

Bóg postanowił objawić się istotom ludzkim w ludzkim języku. Postanowił przemówić.

Dlatego też w Ewangelii Mateusza 5:17-18 powiedział: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków” – innymi słowy, cały Stary Testament. Nie myślcie, że przyszedłem je znieść. Nie przyszedłem po to, aby je znieść. One są Słowem Bożym. Ja przyszedłem, aby je wypełnić. „Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska [ani najmniejsza część Pisma Świętego] nie przeminie z prawa, aż wszystko się wypełni”. I Jezus powiedział w Ewangelii Jana 10:35: „Pismo nie może być naruszone”.

W ten sam sposób apostołowie Nowego Testamentu postrzegali swoje własne pisma – nie tylko Stary Testament, ale także pisma Nowego Testamentu. Jezus obiecał im, że wprowadzi ich we wszelką prawdę (Ewangelia Jana 16:13). Dlatego Paweł powiedział: „A o tym [czyli to, co ujawnia w swoich listach] też mówimy nie słowami, których naucza ludzka mądrość, lecz których naucza Duch Święty” (1 Koryntian‬ ‭2:13‬).  

Tak więc na pytanie “Kto napisał Biblię?” zawsze są dwie odpowiedzi. Bóg i człowiek. Ostatecznie Bóg dopilnował, aby zostało napisane to, co On chciał. I w tym sensie można powiedzieć, że to Bóg napisał Biblię. Nie oznacza to jednak, że wyrył ją w kamieniu (chociaż na górze Synaj wyrył w kamieniu Dziesięć Przykazań i przekazał je Mojżeszowi). I nie oznacza to, że Bóg trzymał za rękę ludzkich autorów i napisał ją w swoim niebiańskim stylu, a nie w ich ludzkim. Tak nie jest. Ludzcy autorzy mają swój własny styl, a Bóg nim kieruje. Nie narzuca im swojego osobliwego stylu. Inaczej mówiąc, Bóg kierował ludzkim pismem, aby autorzy napisali to, co On chciał, aby zostało napisane. 

Kim byli ludzcy autorzy?

Kim więc byli ludzcy autorzy Biblii? To najbardziej bezpośredni sposób, w jaki postawiono to pytanie. Postaram się odpowiedzieć na nie równie bezpośrednio. 

Co najmniej dziesięć ksiąg Biblii jest niepodpisanych. Autorzy nie uznali za stosowne umieścić swoich imion w napisanych przez siebie księgach. Na przykład Księga Hioba i Księga Estery w Starym Testamencie – nie wiemy, kto je napisał. W Nowym Testamencie, List do Hebrajczyków – nie wiemy, kto wiemy kto go napisał. Ale tradycyjna lista autorów wygląda następująco: 

 • Mojżesz napisał pięć pierwszych ksiąg Biblii i co najmniej jeden z Psalmów (Psalm 90). 
 • Ezdrasz, uczony w Piśmie, napisał księgi Ezdrasza i 1 oraz 2 Księgę Kronik.
 • Nehemiasz napisał Księgę Nehemiasza.
 • Autorami Psalmów są Dawid, Asaf, synowie Koracha, Etan, Heman.
 • Salomon napisał część Psalmów, większość Księgi Przysłów, Księgę Kaznodziei i Pieśń nad Pieśniami.
 • Agur i Lemuel napisali część Księgi Przysłów.

Następnie wszyscy prorocy, którzy napisali księgi we własnym imieniu:

 • Izajasz
 • Jeremiasz, który napisał także Lamentacje
 • Ezechiel
 • Daniel
 • Ozeasz
 • Joel
 • Amos
 • Abdiasz 
 • Jonasz
 • Micheasz
 • Nahum
 • Habakuk
 • Sofoniasz
 • Aggeusz
 • Zachariasz
 • Malachiasz

Następnie autorzy Ewangelii w Nowym Testamencie:

 • Mateusz
 • Marek
 • Łukasz, który napisał również Dzieje Apostolskie
 • Jan

Co ciekawe, gdyby zapytać ludzi: “Kto napisał większość Nowego Testamentu?”, to prawdopodobnie większość by odpowiedziała, że Paweł, ponieważ napisał on trzynaście listów. Ale tak naprawdę to Łukasz napisał większość Nowego Testamentu, ponieważ Ewangelia Łukasza i Dzieje Apostolskie razem wzięte zawierają w sobie więcej Nowego Testamentu niż księgi jakiekolwiek innego autora. 

 • Paweł napisał trzynaście listów.
 • Jakub, brat naszego Pana, napisał jeden list.
 • Piotr i Juda napisali listy.
 • I wreszcie Jan (który napisał czwartą Ewangelię) napisał listy, które noszą jego imię, wraz z Objawieniem.

Zainspirowana, by ukazać chwałę

To są ludzcy autorzy, którzy napisali Biblię. Ale oto jedna z najważniejszych rzeczy – i na tym zakończę – o której trzeba powiedzieć.

Tak jak niebiosa głoszą chwałę Bożą, abyśmy mogli patrzeć na przyrodę i dostrzegać w niej rękę Boga (Psalm 19:1), i tak jak Jan powiedział o Jezusie Chrystusie: “Widzieliśmy Jego chwałę, chwałę jako jednorodzonego od Ojca” (Jana 1:14), tak że ci, którzy zobaczyli Jezusa, powinni rozpoznać, że jest to Syn Boży, tak samo chwała Boża jaśnieje z Jego dzieła w samym słowie Bożym, które On natchnął – w Biblii –  która została spisana przez ludzkich autorów, abyśmy mogli powiedzieć, w podobny sposób, że widzieliśmy tu rękę Boga, prawdę Boga. To jest Jego słowo.

Udostępnij!
Dołącz!
Wpisz swój e-mail, aby co tydzień otrzymywać najnowsze materiały EWC.