Bez lęku przed śmiercią

Subskrybuj, aby otrzymywać codzienne rozważania na e-mail.

Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i On również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli.

Hebrajczyków 2,14-15

W jaki sposób Chrystus uwalnia nas od lęku przed śmiercią i wyzwala nas, abyśmy żyli z takiego rodzaju miłością, która może powiedzieć: „niech pozbawią źli, żony, dzieci, czci”?1

Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele…

Określenie „dzieci” występuje w poprzednim wersecie i odnosi się do duchowego potomstwa Chrystusa, Mesjasza. Są oni również „dziećmi Boga”. Innymi słowy, posyłając Chrystusa, Bóg miał na uwadze szczególnie zbawienie swoich „dzieci”. „Skoro dzieci mają udział we krwi i w ciele (…)”.

więc i On również miał w nich udział [we krwi i w ciele]…

Syn Boży, który istniał przed wcieleniem jako wieczne Słowo (Ewangelia Jana 1,1), przybrał ciało i krew, i przyoblekł swe bóstwo w człowieczeństwo. Stał się w pełni człowiekiem i pozostał w pełni Bogiem.

aby przez śmierć…

Powodem, dla którego Chrystus stał się człowiekiem, była śmierć. Jako Bóg przed wcieleniem, nie mógł umrzeć za grzeszników. Jednak zjednoczony z ciałem i krwią mógł. Jego celem było, aby umrzeć. Dlatego musiał narodzić się jako śmiertelny człowiek.

aby zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła…

Umierając, Chrystus unieszkodliwił diabła. W jaki sposób? Przez zakrycie wszelkiego naszego grzechu (Hebrajczyków 10,12). Oznacza to, że szatan nie ma żadnej uzasadnionej podstawy, aby oskarżyć nas przed Bogiem. „Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia” (Rzymian 8,33). Na jakiej podstawie Bóg usprawiedliwia? Przez krew Jezusa (Hebrajczyków 9,14; Rzymian 5,9).

Ostateczną bronią szatana przeciwko nam jest nasz własny grzech. Jeśli śmierć Jezusa ją odbiera, to główna broń diabła zostaje wytrącona z jego ręki. W tym sensie staje się on bezsilnym.

i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli.

Jesteśmy zatem wolni od lęku przed śmiercią. Bóg nas usprawiedliwił. Przed nami jest już tylko przyszła łaska. Szatan nie może obalić tego postanowienia. I Bóg chce, aby nasze ostateczne bezpieczeństwo miało natychmiastowy wpływ na nasze życie. Chce, aby to szczęśliwe zakończenie odebrało zniewolenie i lęk dnia dzisiejszego.

Przypisy

  1. Fragment pieśni “Warownym grodem jest nasz Bóg” napisana w 1529 roku przez Marcina Lutra
Udostępnij!
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.