Uczynki czy łaska? Część 2

Link YouTube: dodaj komentarz, subskrybuj, prześlij dalej

Transkrypcja wideo

Dziś rano chcę zwrócić waszą uwagę na 3 rozdział Listu do Galacjan. Dochodzimy do fragmentu Pisma, wersety od 10 do 13. A właściwie, przeczytam do wersetu 14. Galacjan 3:10-14.

„Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem. Napisano bowiem: Przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze zakonu. A że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista, bo: Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Zakon zaś nie jest z wiary, ale: Kto go wypełni, przezeń żyć będzie. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: Przeklęty każdy, który zawisł na drzewie, aby błogosławieństwo Abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie, my zaś, abyśmy obiecanego Ducha otrzymali przez wiarę”.

Wróćmy do wersetu 10: „Przeklęty każdy”. Przeklęty jest każdy – uniwersalne stwierdzenie. Analogiczne do takich stwierdzeń, jak: „Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej”. Ale powiedzenie „przeklęty jest każdy” jest trochę mocniejsze. Bardzo ciężko jest słuchać o tym ludziom i wydają się to bardzo trudne słowa dla kaznodziejów. Kaznodzieje chętnie mówią światu, że Bóg ich kocha. To przesłanie nie jest obraźliwe, to przesłanie jest przyjazne, to przesłanie jest akceptujące, to przesłanie się nawet sprzedaje.

Kaznodzieje chętnie mówią też światu, że Bóg chce ich błogosławić. Że tak naprawdę ma nieskończone błogosławieństwa, które tylko czekają na przyjęcie. Chce, żeby byli szczęśliwi, zdrowi, nie mieli problemów, odnosili sukcesy, byli spełnieni i przepełnieni pragnieniem realizacji osobistego celu. Chce ich nawet błogosławić tak, by odpowiadało to ich własnym marzeniom, które mogą niejako powołać do istnienia, a On je spełni. Wydaje się to raczej stałym przesłaniem współczesnych kaznodziejów ewangelicznych. A to, czego kaznodzieje ludziom nie mówią, to że wszyscy są pod przekleństwem.

Wszyscy są przeklęci. I nie są przeklęci przez Szatana, są przeklęci przez Boga. To przekleństwo spełni się w wiecznej karze i wiecznym żalu, od których nie będzie świadomej ucieczki ani wyzwolenia. Każdy człowiek w historii rodzi się przeklęty i to przekleństwo jest trwałe oraz wieczne. Taką prawdę widzimy w wersecie 10.

Jest to jednak ukryta prawda chrześcijaństwa. Jest to część Biblii, o której kaznodzieje nie chcą mówić, ponieważ obraża ludzi. Nie są więc wierni i pomijają prawdę, która sprawia, że ewangelia jest tak wspaniała. Każdy jest przeklęty.

Co to znaczy być przeklętym? Po grecku to „kataran”. To przeciwieństwo “euloge”, czyli bycia błogosławionym. Być przeklętym to przeciwieństwo. Być błogosławionym to otrzymać wszystko, co dobre. Być przeklętym to otrzymać wszystko, co złe. Przeklęcie to swego rodzaju krzywda, śmierć, zniszczenie, ból, cierpienie. Być przeklętym to być wzgardzonym i skazanym. Przeznaczonym na zniszczenie. To nowotestamentowy termin. Stary Testament używa trzech słów, które są w zasadzie synonimami. Oznaczają dokładnie to samo. Być przeklętym to być zapisanym i skazanym na krzywdę, zniszczenie i potępienie.

Biblia ma wiele do powiedzenia na temat przekleństw. Rozumiemy, że są przekleństwa, które ktoś rzuca na kogoś innego, ludzie rzucają na innych ludzi. I naprawdę chcą przywołać Szatana i demony, żeby wyrządziły im krzywdę. Prymitywni ludzie w całej historii przywoływali takie klątwy swoimi magicznymi zaklęciami i czarami. Starali się sprowadzić demony, które czcili i demony, które były istotną częścią ich życia i kultury, na głowy swoich wrogów, żeby tych wrogów zabić, zniszczyć ich plony, zabić ich zwierzęta, ściągnąć na nich klęskę w bitwie lub ogólną krzywdę.

Przekleństwa są częścią królestwa ciemności. Ilustrację tego mamy w Starym Testamencie, w osobie Bileama, który jest takim królem przeklinaczy. O Bileamie powiedziano w Księdze Liczb 22:6, że kogo przeklnie, ten będzie przeklęty. Był więc wróżbitą, czarodziejem i medium. Dosłownie przekazywał satanistyczne i demoniczne klątwy innym ludziom, co sprowadzało Szatana i demony na ich życie. Goliat nieskutecznie przeklął Dawida, Szimei, z domu Saula, nieskutecznie przeklął Dawida, gdy ten uciekał przed Absalomem, 2 Samuela 16. Tak więc przekleństwa istnieją w królestwie ciemności. Źli ludzie wypowiadają je jeden na drugiego.

Ale nie o tym mówimy. Nie mówimy o takich przekleństwach, które dzieją się w królestwie ciemności. Tym, o czym mówimy w tym wersecie, jest przekleństwo od Boga. I to przekleństwo ogłoszone jest nad całą ludzkością. A Jezus tak powiedział o tym przekleństwie: „I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę i ciało zniszczyć w piekle”. Mateusza 10:28.

Bójcie się przekleństwa Boga. Ta prawda musi być głoszona. Każdy jest pod przekleństwem, co oznacza, że nawet teraz jest pod przekleństwem Boga i będzie pod nim po śmierci przez całą wieczność. A implikacje i rezultaty tego przekleństwa będą wzrastać aż do niepojętego cierpienia. Każdy jest przeklęty.

Skąd wiemy, że każdy jest przeklęty? Ponieważ wszyscy umierają. Wszyscy umierają. „Człowiek, który grzeszy, umrze”. „Zapłatą za grzech jest śmierć”, a każdy jest przeklęty, ponieważ grzeszy. Wróćmy do wersetu 10: „Przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze zakonu”. Księga zakonu odnosi się do Słowa Bożego. To księga prawa wspomniana w Księdze Jozuego 1, która odnosi się do Pisma: „Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane”. Każde naruszenie księgi prawa, Słowa Bożego, przynosi przekleństwo. Dlatego przeklęty jest każdy, bo każdy złamał Boże prawo.

Dla zobrazowania tego, jak może wyglądać taka klątwa, mamy graficzną ilustrację w Pięcioksięgu pod koniec Księgi Powtórzonego Prawa. Wróćmy do Starego Testamentu, do Księgi Powtórzonego Prawa, rozdział 27. W tej części Księgi Powtórzonego Prawa widzimy synów Izraela. Przybyli do ziemi obiecanej. Zostali uwolnieni z Egiptu po 400 latach niewoli. Są teraz w ziemi obiecanej, wszystkie 12 plemion. Zostały im przydzielone części tej ziemi. A teraz w Księdze Powtórzonego Prawa Pan ponownie dał im swoje prawo, a oni otrzymali nakaz przestrzegania Bożego prawa. Bóg zaplanował więc ceremonię na terenie, który w Nowym Testamencie będzie Samarią.

Jest tam miasto Sychem, bardzo starożytne miasto, które leży w wąskiej dolinie między dwiema górami. Jedną z gór jest góra Garizim, a drugą góra Ebal. Bóg zaplanował, że ceremonia odbędzie się właśnie w tym miejscu. Spójrzmy na 9 werset 27 rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa.

„Przemówił tedy Mojżesz i kapłani Lewici do całego Izraela tymi słowy: Zamilknij i słuchaj, Izraelu! W dniu dzisiejszym stałeś się ludem Pana, Boga twego”. „Jesteście w tej ziemi, jesteście należycie ustanowionym ludem Bożym, a oto, co musicie czynić”. Werset 10: „Przeto słuchaj głosu Pana, Boga twego, i spełniaj jego przykazania i ustawy, które ja ci dziś nadaję. W tym dniu dał Mojżesz ludowi taki rozkaz: Gdy przekroczycie Jordan, to na górze Garizim staną, ażeby błogosławić ludowi: Symeon, Lewi, Juda, Issachar, Józef i Beniamin”. To sześć plemion. „Na górze Ebal zaś staną, ażeby przeklinać: Ruben, Gad, Aser, Zebulon, Dan i Naftali. I odezwą się lewici, i będą mówić głosem donośnym do wszystkich mężów izraelskich tak:” – i dalej to, co mieli powiedzieć.

Sześć plemion na Garizim, sześć plemion na Ebal. Garizim reprezentuje błogosławieństwo, Ebal reprezentuje przekleństwo. I Bóg ogłosi błogosławieństwo. Widzimy to w rozdziale 28, od wersetu 3. Powtarza się tam słowo „błogosławiony”.

Ale przeciwieństwem tego jest przekleństwo. Przekleństwo dominuje większość tych dwóch rozdziałów i większość tego wydarzenia, zaczynając od wersetu 15. Oto słowo Pańskie: „Przeklęty mąż, który zrobi podobiznę rzeźbioną lub laną, obrzydliwość dla Pana, dzieło rąk rzemieślnika, i ustawi go w ukryciu. A cały lud odezwie się i powie: Amen. Przeklęty, kto zlekceważy swego ojca i matkę. A cały lud powie: Amen. Przeklęty, kto przesuwa granicę swego bliźniego. A cały lud powie: Amen. Przeklęty, kto na drodze wprowadza w błąd ślepego. A cały lud powie: Amen. Przeklęty, kto narusza prawo obcego przybysza, sieroty i wdowy. A cały lud powie: Amen.

Przeklęty, kto łączy się cieleśnie z żoną swego ojca, gdyż odsłonił połę płaszcza swego ojca. A cały lud powie: Amen. Przeklęty, kto łączy się cieleśnie z jakimkolwiek zwierzęciem. A cały lud powie: Amen. Przeklęty, kto łączy się cieleśnie ze swoją siostrą, córką swego ojca lub matki. A cały lud powie: Amen. Przeklęty, kto łączy się cieleśnie ze swoją teściową. A cały lud powie: Amen. Przeklęty, kto skrycie zabija swego bliźniego. A cały lud powie: Amen. Przeklęty, kto daje się przekupić, aby zabić człowieka i przelać krew niewinną. A cały lud powie: Amen”.

Wszyscy ludzie w każdej z tych spraw potwierdzają przekleństwo za złamanie jakiegokolwiek przykazania Bożego. A są to tylko wybrane przykazania. Jest ich o wiele więcej. Dlatego werset 26 mówi: „Przeklęty, kto nie dochowa słów tego zakonu, aby je spełnić. A cały lud powie: Amen”. Jeśli złamiesz jakiekolwiek z tych praw, będziesz przeklęty. A cały lud powie: „Amen” i w ten sposób potwierdzi przekleństwo.

Jeśli przejdziesz do rozdziału 28, możesz spojrzeć na werset 15: „Lecz jeżeli nie usłuchasz głosu Pana, Boga twego, i nie będziesz pilnie spełniał wszystkich jego przykazań i ustaw jego, które ja ci dziś nadaję, to przyjdą na cię te wszystkie przekleństwa i dosięgną cię. Przeklęty będziesz w mieście i przeklęty będziesz na polu. Przeklęty będzie twój kosz i twoja dzieża. Przeklęte będzie twoje potomstwo i plony twojej ziemi, i rozpłód twojego bydła, i przychówek twoich trzód. Przeklęte będzie twoje wejście i twoje wyjście. Rzuci Pan na ciebie klątwę, zamieszanie i niepowodzenie w każdym przedsięwzięciu twoich rąk, które podejmiesz, aż będziesz wytępiony i nagle zginiesz z powodu niegodziwości twoich uczynków, przez które mnie opuściłeś”.

A jeśli przejdziesz do wersetu 45: „Spadną na ciebie te wszystkie przekleństwa i będą cię ścigały, i dosięgną cię, aż zginiesz, gdyż nie słuchałeś głosu Pana, Boga twego, aby przestrzegać jego przykazań i ustaw, jakie ci nadał”.

I niżej, do wersetu 58, żeby powtórzyć to raz jeszcze: „Jeżeli nie będziesz pilnie spełniał wszystkich słów tego zakonu, zapisanych w tej księdze, w bojaźni przed chwalebnym i strasznym imieniem Pana, Boga twego, to Pan niezwykłymi ciosami ugodzi ciebie i twoje potomstwo, ciosami potężnymi i długotrwałymi, chorobami złymi i długotrwałymi”. I to ciągnie się dalej.

Będzie bardzo źle, werset 67: „Rano będziesz mówił: Oby już był wieczór, a wieczorem będziesz mówił: Oby już było rano, z powodu trwogi twego serca, która cię ogarnie, i na widok tego, co będziesz oglądał twymi oczyma”.

„Okaż mi nieposłuszeństwo, a będziesz przeklęty”. Resztę historii już znacie. Tego dnia wszyscy powiedzieli: „Amen, amen, amen”, potwierdzając swoje posłuszeństwo, tak jak zrobili to w 24 rozdziale Księgi Wyjścia. Ale w miarę upływu lat i wieków odwrócili się od Boga. Zignorowali Boga. Zrobili dokładnie to, za co Bóg powiedział, że zostaną przeklęci. Nie byli czyści seksualnie. Stworzyli bożki i oddawali im cześć. Przesunęli granice. Byli zdeprawowani. Mordowali swoich sąsiadów. Złamali każde prawo nadane przez Boga i Bóg karał ich na każdym kroku. Przekleństwa przychodziły na każde pokolenie. Każde pokolenie było przeklęte, cierpiąc za swoje grzechy, a następnie umierając tylko po to, by wejść do nieskończonego cierpienia w piekle na wieczność.

Ale dla całego narodu ostateczny akt Boży w formie cierpienia przychodzi, kiedy zostają uprowadzeni do niewoli babilońskiej osiemset lat po ceremonii inauguracyjnej w Sychem. Osiemset lat później zostają wzięci do niewoli przez Babilończyków. To jest Boży sąd nad tym nieposłusznym narodem. Dobry wgląd w ten osąd mamy w Jeremiasza 11:1-17. Przejdźmy tam na chwilę. Warto się temu przyjrzeć. To jest potężne. I jeśli chcecie zrozumieć przekleństwa, przekleństwo Boga, musicie to zrozumieć.

Jeremiasza 11: „Słowo, które doszło Jeremiasza od Pana, głosi: Słuchajcie słów tego przymierza! I mów do mężów judzkich i do mieszkańców Jeruzalemu, i powiedz im: Tak mówi Pan, Bóg Izraela: Przeklęty człowiek, który nie słucha słów tego przymierza, które nakazałem waszym ojcom, kiedy wyprowadzałem ich z ziemi egipskiej, z pieca żelaznego”. Egipt ukazany jest jako piec żelazny z powodu zadawanego cierpienia.

„Tego dnia powiedziałem: Słuchajcie mojego głosu i czyńcie to wszystko, co wam nakazuję, a będziecie moim ludem, a Ja będę waszym Bogiem”. Wraca więc do Księgi Powtórzonego Prawa 27 i 28, do historycznych wydarzeń sprzed 800 lat i mówi: „Przeklęci, którzy nie posłuchali tego, co nakazałem im w tym dniu”.

W takiej ostatecznej formie przekleństwa przyszły od Boga, kiedy Babilończycy najechali miasto Jerozolimę, dokonali rzezi Żydów i wzięli ich do niewoli. Królestwo Północne było już w niewoli, a teraz do niewoli babilońskiej trafiło południe, Juda i Jerozolima. A powód jest w wersecie 8: „Lecz oni nie słuchali i nie nakłonili swojego ucha, ale każdy postępował według uporu swojego złego serca. Dlatego sprowadziłem na nich wszystkie słowa tego przymierza”. On złożył obietnicę przymierza: „Przeklnę was, jeśli nie będziecie posłuszni. Pobłogosławię was, jeśli będziecie posłuszni”. Mówi: „Przyniosłem słowa przymierza, które im nakazałem, ale oni ich nie wypełnili”.

„I rzekł Pan do mnie: – do Jeremiasza – Istnieje sprzysiężenie między mężami judzkimi i mieszkańcami Jeruzalemu, że zawrócili do win swoich praojców, którzy nie chcieli słuchać moich słów, lecz poszli za cudzymi bogami, aby im służyć. I zerwał dom izraelski i dom judzki moje przymierze, które zawarłem z ich ojcami. Dlatego tak mówi Pan:” – nawiasem mówiąc, to było przymierze, bo Bóg ogłosił przekleństwa i błogosławieństwa, a wszyscy ludzie potwierdzili: „Amen”. Złożyli swoją obietnicę i jej nie dotrzymali.

Werset 12: „Potem pójdą miasta judzkie i mieszkańcy Jeruzalemu i będą wołali do bogów, którym spalali kadzidła, lecz oni ich nie ocalą w czasie ich nieszczęścia. Bo ile jest twoich miast, Judo, tyle jest twoich bogów, a ile jest ulic w Jeruzalemie, tyle ołtarzy postawiliście dla bałwana bezwstydu, tyle ołtarzy, aby spalać kadzidła Baalowi. A ty nie wstawiaj się za tym ludem ani nie zanoś za nich błagania, ani modlitwy, albowiem nie wysłucham, gdy będą wołać do mnie w czasie swojego nieszczęścia. Czegóż chce mój ulubieniec – czyli Izrael – w moim domu, skoro popełnił niecne czyny? Czy śluby i poświęcone mięso mogą odwrócić od ciebie nieszczęście, abyś mógł się wtedy radować?”. Ofiarowanie zwierząt niczego nie zmieni.

„Zielonym drzewem oliwnym zdobnym w piękne owoce nazwał ciebie Pan. Lecz wśród huku wielkiej burzy ogień spali jego liście i połamią się jego konary. Gdyż Pan Zastępów, który cię zasadził, postanowił zesłać na ciebie nieszczęście z powodu złości domu izraelskiego i domu judzkiego, których się dopuścili, drażniąc mnie przez spalanie kadzidła dla Baala”. Przeklęci. Przeklęci przez Boga, dokładnie tak, jak Bóg zapowiedział, jeśli nie zrobią tego, co im powiedział.

Z bardziej osobistej perspektywy, Jeremiasza 17:5: „Tak mówi Pan: Przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana odwraca się jego serce!”. Z drugiej strony, werset 7: „Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan!”. Gdybyś ufał Panu, byłbyś błogosławiony, ale nie posłuchałeś Pana i jesteś przeklęty.

Przekleństwa wymienione są w Pięcioksięgu w Księdze Powtórzonego Prawa, ale przekleństwa są w całym Starym Testamencie. Powtarza się Boże przekleństwo ciążące na grzesznych ludziach. Psalmy są pełne przekleństw. W Psalmach jest tak wiele przekleństw dotyczących bezbożnych, że C.S. Lewis napisał: „W niektórych psalmach duch nienawiści, uderzający nas w twarz, jest jak gorący podmuch z paleniska”.

R.M. Benson napisał w 1901 roku książkę pod tytułem „War Songs of the Prince of Peace” i powiedział, że było co najmniej 39 psalmów, które ogłaszały przekleństwa. Jedna z angielskich grup badawczych stwierdziła w 1974 roku, że 84 psalmy nie nadają się do śpiewania przez chrześcijan. Ale autorem psalmów jest Bóg i mają one swoje uzasadnienie. Są tak samo zasadne jak psalmy, które pocieszają, bo Bóg chce trapić grzeszników. Chce ich głęboko zaniepokoić. Chce ich utrapić do głębi ich istoty. Chce, by wiedzieli, że są przeklęci.

Czy Bóg ma w tym upodobanie? Nie. Ezechiela 33:11: „Nie mam upodobania w śmierci bezbożnego”. Bóg wylewa łzy przez oczy Jeremiasza. Bóg wylewa łzy przez oczy Jezusa, który, po wypowiedzeniu przekleństwa na Jerozolimę, zapłakał nad Jerozolimą.

Prorocy wypowiadali przekleństwa, takie jak: „Oto ukarzę tych złych. Ich młodzieńcy padną od miecza, ich synowie i ich córki pomrą z głodu. Nawet resztka nie pozostanie po nich. Oto Ja sprowadzę nieszczęście na to miejsce, tak że każdemu, kto o nim usłyszy, zadzwoni w uszach, ponieważ napełnili to miejsce krwią niewinnych i urządzili miejsce ofiarnicze dla Baala, aby swoich synów palić w ogniu całopalenia dla Baala. Dlatego oto idą dni, mówi Pan, że tego miejsca już nie będą nazywali Tofet ani Doliną Ben-Hinnoma, lecz Doliną Mordu. I dam ich trupy na żer ptakom niebieskim i zwierzętom polnym. I uczynię z miasta tego przedmiot zgrozy i pośmiewisko. Ktokolwiek będzie obok przechodził, zdziwi się i będzie szydził z powodu wszystkich jego klęsk. I sprawię, że jeść będą ciała swoich synów i ciała swoich córek”. To właśnie robią ludzie, kiedy doświadczają głodu, a są oblężeni.

Nahum wypowiedział straszliwe przekleństwo na niewierzących ludzi w mieście Niniwa. „Bogiem żarliwym i mściwym jest Pan. Mściwy jest Pan i pełen gniewu. Mści się Pan na swoich wrogach i wybucha gniewem na swoich nieprzyjaciół. Kto ostoi się przed jego srogością? Kto wytrwa wobec zapalczywości jego gniewu? Jego zawziętość roznieca się jak ogień, a skały rozpadają się przed nim. Biada – powiedział – krwawemu miastu!”.

Izajasz wygłosił wyrocznię, przekleństwo przeciwko Babilonowi. „Oto nadchodzi dzień Pana, okrutny, pełen srogości i płonącego gniewu, aby obrócić ziemię w pustynię, a grzeszników z niej wytępić. Ich niemowlęta zostaną na ich oczach roztrzaskane, ich domy splądrowane a żony zgwałcone”.

Niniwa i Babilon były miastami o okrutnej i bezwzględnej naturze, które sprowadziły niebywałe nieszczęście na wiele narodów. Bóg je za to przeklął i ukarał.

Ale przekleństwa dotyczą nie tylko Izraela. Nie dotyczą tylko innych miast i narodów, jak widzimy to w Starym Testamencie. Prawdą jest to, co czytamy w naszym fragmencie, że każdy jest przeklęty. Posłuchajcie Listu do Rzymian 1:18: „Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę”. Prawda została nam dana, Boże prawo jest zapisane w naszych sercach. Ale wszyscy ludzie tłumią tę prawdę i postępują bezbożnie i niesprawiedliwie, a gniew Boży objawia się z nieba przeciw nim wszystkim, przeciw nim wszystkim.

Męczennicy pod ołtarzem w Objawieniu w czasie nadchodzącego ucisku wołają do Boga: „Kiedyż, Panie święty i prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi?”. A w 18 rozdziale Objawienia Jana mamy niezwykłe spojrzenie na przyszłość, kiedy Pan Jezus powróci. A oto, co czytamy w tym 18 rozdziale. Spójrzmy na werset 18.

Widzimy dym ostatecznego królestwa Antychrysta, ostatecznego Babilonu. „Krzyczeli, mówiąc: Któreż miasto podobne jest do tego miasta wielkiego? I sypali proch na głowy swoje, a płacząc i narzekając, krzyczeli: Biada, biada, miasto wielkie, na którego skarbach wzbogacili się wszyscy właściciele okrętów morskich! W jednej godzinie spustoszone zostało!”. To jest zniszczenie przy powrocie Chrystusa, zniszczenie stolicy systemu Antychrysta. A jaka jest odpowiedź pobożnych? Werset 20: „Rozraduj się nad nim, niebo i święci, i apostołowie, i prorocy, gdyż Bóg dokonał dla was sądu nad nim”.

W rozdziale 19 możemy nawet zerknąć na niebo. Wielki tłum w niebie na widok tego woła: „Alleluja! Zbawienie i chwała, i moc Bogu naszemu, gdyż prawdziwe i sprawiedliwe są sądy jego. Alleluja! I dym jej unosi się w górę na wieki wieków”. Alleluja rozbrzmiewa w niebie, gdy Bóg zsyła ostateczną klątwę.

Dlaczego? Nie chodzi o to, że życzymy ludziom piekła, ale chcemy chwały dla Boga. Chodzi o to, że jako odkupieni zarówno na ziemi, jak i w niebie, pragniemy, by Bóg został uhonorowany, by Chrystus został wywyższony, aby grzesznicy zwrócili się do Niego i uniknęli przekleństwa.

Nasz Pan Jezus chciał tego samego. W Ewangelii Mateusza 25:41 powiedział: „Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom”. To było swego rodzaju ostateczne ostrzeżenie, ostateczna rzeczywistość przekleństwa.

Ale w całej swojej służbie Jezus ogłaszał zarówno przekleństwa, jak i błogosławieństwa. W Ewangelii Łukasza 10 przeklął Chorazyn, Betsaidę i Kafarnaum. W Ewangelii Łukasza 11 przeklął faryzeuszy i uczonych w Piśmie, przywódców religijnych Izraela. W Ewangelii Łukasza 17 przeklął ludzi, którzy gorszą dzieci. W Ewangelii Łukasza 22 przeklął Judasza. W Liście do Rzymian 12 czytamy, że Bóg mówi: „Pomsta do mnie należy, Ja odpłacę, mówi Pan”. I znów, jest to bolesne dla Boga, ale Jego świętość tego wymaga. Jest to bolesne dla nas, ale Jego chwała jest tym, czego szukamy.

Hiob mówi w Księdze Hioba 31:29: „Czym się cieszył z upadku wroga, czy radowałem się, że zło go spotkało? Nigdy nie dopuściłem, aby moje usta zgrzeszyły, przeklinając go na śmierć”. Wy nikogo nie przeklinacie, ja nikogo nie przeklinam. Jesteśmy powołani, aby konfrontować ludzi z ewangelią błogosławieństwa na tle rzeczywistości Bożego przekleństwa. Powinniśmy być załamani stanem świata.

Chociaż Jeremiasz wie, że sąd jest wynikiem przekleństwa, mówi tak: „Nie nalegałem na ciebie – mówiąc o Bogu – aby przyszło nieszczęście, ani też nie pragnąłem dnia utrapienia. Ty znasz to, co wyszło z moich warg, było to jawne przed tobą”. Nie miał upodobania w śmierci bezbożnych, podobnie jak nasz Pan. Jezus rzucił klątwę na Jerozolimę i powiedział, że zostanie zniszczona, a potem zapłakał. A potem zapłakał. Ale ponieważ Bóg jest święty i sprawiedliwy, musi ukarać grzech i dlatego istnieje przekleństwo.

Wróćmy teraz do Listu do Galacjan. I powiem tylko kilka rzeczy w oparciu o to, co już powiedziałem. W tym fragmencie są dwa przekleństwa. Pierwszym z nich jest Boże przekleństwo, które ciąży na wszystkich ludziach. Drugim jest Boże przeklęcie jednego człowieka. Najpierw Boże przeklęcie wszystkich ludzi, a potem Boże przeklęcie jednego człowieka. Dziś rano przyjrzymy się pierwszemu z nich. Bożemu przekleństwu ciążącemu na wszystkich.

Wróćmy do wersetu 10: „Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem. Napisano bowiem: Przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze zakonu”. Nie chcę się w to zagłębiać. To taki prosty punkt, taki prosty punkt.

Cała rasa ludzka jest przeklęta. Dlaczego? Ponieważ są pod uczynkami prawa. Innymi słowy, mają dożywotni obowiązek posłuszeństwa Bogu, tak jak Izrael. Izrael nie mógł go wypełnić. Potrzebowali opamiętania i zaufania Bogu, by otrzymać sprawiedliwość, tak jak Abraham. Ale co się stało? Ludzie idą drogą uczynków. Będąc pod prawem, myślą że jeśli będą przestrzegać prawa przez jakiś czas i czynić jakieś dobre uczynki w minimalnym lub formalnym stopniu, to już wystarczy, by zadowolić Boga.

Cały świat podlega uczynkom prawa. Cały świat ma w zasadzie obowiązek posłuszeństwa Bożemu prawu, cały świat. Problem w tym, że nie jest w stanie: ludzie grzeszą, umierają i są przeklęci. To się kumuluje. To się kumuluje, bo religia mówi: „Możesz spełniać dobre uczynki i podobać się Bogu”, więc wierzą w fałszywą religię i są podwójnie przeklęci; byli już przeklęci z powodu powszechności grzechu i zepsucia oraz niezdolności do przestrzegania Bożego prawa, które pozostawia ich pod przekleństwem. Następnie, idą za religią, która mówi, że mogą spełniać uczynki, a Bóg przyjmie te uczynki jako wszystko, co jest wymagane: uczynki moralne, religijne, sakramenty, cokolwiek. A to nie jest możliwe, dlatego są podwójnie przeklęci.

Jest to szczególnie zabójcze, gdy ludzie chcą dodać uczynki do ewangelii, bo teraz zamiast powiedzieć: „Zbawienie jest tylko przez wiarę”, na czym Paweł skupia się w tej części, niektórzy chcą powiedzieć: „Zbawienie jest z pewnością przez wiarę w Chrystusa, wiarę w Niego, Jego śmierć i zmartwychwstanie, plus uczynki, plus uczynki”.

W rozdziale 1 Paweł powiedział: „To jest fałszywa ewangelia, a każdy, kto wierzy i głosi tę fałszywą ewangelię, jest przeklęty”. Więc to przekleństwo jest jeszcze głębsze: to powszechne przekleństwo, bo nie jesteśmy w stanie trzymać się Bożego prawa. Podwójne przekleństwo, bo wierzymy, że nasze uczynki mogą zapewnić nam zbawienie. A potrójne przekleństwo polega na tym, że propagujemy to jako prawdziwą formę religii, a każdy, kto to robi, Galacjan 1, jest przeklęty.

Niech to będzie jeszcze bardziej praktyczne. Każdy, kto wierzy, że uczynki są konieczne do zbawienia, przyjął przeklętą ewangelię. Każdy, kto tak głosi, głosi przeklętą ewangelię. A ludzie, którzy w to wierzą i tak głoszą, sami są przeklęci: przeklęci przez swój grzech, podwójnie przeklęci przez swój system uczynków, potrójnie przeklęci przez głoszenie tego.

Pozwólcie, że was zszokuję. W tym tygodniu pojawiła się nowa ankieta przeprowadzona przez „Pew”. Jest bardzo na czasie. Przepytanych zostało w całej Ameryce tysiące ludzi, którzy są ewangelicznymi protestantami, a pytanie brzmiało: „Czy zbawienie jest tylko przez wiarę, czy przez wiarę i dobre uczynki?”. To protestanci, nie katolicy. Przeprowadzili też ankietę wśród katolików. Spośród rzymskich katolików 82 procent stwierdziło, że zbawienie jest przez wiarę i dobre uczynki. 82 procent katolików. Gdzie było pozostałych 18 procent? To tylko katolicy, którzy nie wiedzą, w co wierzą katolicy. To nominalni katolicy. Ale katolicy to rozumieją. Wiedzą, w co powinni wierzyć. I wierzą w tę herezję.

Protestanci, ewangeliczni protestanci, zostali zapytani: „Czy zbawienie jest tylko przez wiarę, czy przez wiarę i dobre uczynki?”. Spośród ewangelicznych protestantów 52 procent odpowiedziało, że przez wiarę i dobre uczynki. Kiedy zaczynaliśmy rozdział 3, mówiłem o byciu omamionym i powiedziałem wam, że większość kościołów i większość ludzi siedzących w ewangelicznych kościołach w całym kraju, o ile nie na świecie, jest omamionych. Są omamieni tym kłamstwem o dodawaniu uczynków do zbawienia.

Galacjanie dali się omamić, a byli prawdziwymi wierzącymi. Nabrali się jednak na to, że uczynki są konieczne. Nawet jeśli w to nie wierzyli, a wierzyli poprawnie i byli zbawieni, to pozwalali na przeklętą herezję. Paweł miał z nimi zderzenie czołowe w 3 i 4 rozdziale Listu do Galacjan.

Żydzi przybyli do regionu Galacji i powiedzieli tym wierzącym: „Tak, wierzymy w Jezusa, w Jego śmierć i zmartwychwstanie. Ale nie wystarczy w Niego wierzyć. Trzeba zapracować dobrymi uczynkami. Paweł jest tym tak poruszony, że pisze List do Galacjan, a w dwóch środkowych rozdziałach, w 3 i 4, zajmuje się zbawieniem tylko przez wiarę i wyjaśnia, że zbawienie, przebaczenie, obywatelstwo Królestwa i wieczne niebo są dane temu, kto wierzy Bogu. Użył nawet przykładu Abrahama, wrócił aż do Abrahama, werset 6: „Tak Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to ku usprawiedliwieniu”. Jego wiara była wszystkim, o co Bóg prosił, a Bóg przyznał mu swoją własną sprawiedliwość. Wróćmy do Starego Testamentu, do Księgi Rodzaju 15:6.

Tutaj, w wersecie 10, robi to samo: „Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem. Napisano bowiem: – cytuje teraz Powtórzonego Prawa 27:26, który czytaliśmy wcześniej – Przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze zakonu”. Wszyscy jesteście przeklęci, jeśli nie przestrzegacie tego wszystkiego. Może powiecie: „Masz na myśli tego wszystkiego przez cały czas?”. Wszystkiego przez cały czas.

W Mateusza 5:48 Jezus powiedział: „Bądźcie doskonali – jak doskonali? – jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest”. Jakuba 2:10: „Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego”. Więc jeśli funkcjonujesz, zgodnie z wersetem 10, w sferze uczynków prawa, i kiedykolwiek choć raz naruszysz jedno z praw, jesteś przeklęty, jesteś przeklęty. To jest świadectwo z Księgi Powtórzonego Prawa 27:26: „Jesteś przeklęty”.

Żydowscy przywódcy myśleli, że to oni byli duchowymi ludźmi, że byli sprawiedliwymi ludźmi. Zwracał się już do nich nasz Pan, robił to też Paweł. „Jesteście przeklęci nie tylko z powodu powszechnego grzechu, jesteście przeklęci, bo wierzycie w uczynki, a poza tym jesteście przeklęci za propagowanie przeklętego przesłania”. List do Rzymian 4:15 mówi: „Prawo pociąga za sobą gniew”. Jeśli chcesz żyć według prawa, poznasz tylko gniew Boży. Teraz i na wieki.

Dalej, w Galacjan 3, werset 11: „A że przez zakon nikt – przeklęty jest każdy – a przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem”. Każdy jest przeklęty z powodu tego, co mówi Pismo Święte. Nikt nie jest usprawiedliwiony przez Prawo przed Bogiem znów z powodu tego, co mówi Pismo. „Sprawiedliwy z wiary żyć będzie”. To pochodzi z proroka Habakuka. Rozdział 2, werset 4: „Sprawiedliwy z wiary żyć będzie”.

Tak więc w wersecie 6 zacytował Księgę Rodzaju 15:6. W wersecie 10 zacytował Księgę Powtórzonego Prawa 27:26. W wersecie 11 cytuje Habakuka 2:4: „Sprawiedliwy z wiary żyć będzie”. Ktoś mógłby powiedzieć: „Wiara i uczynki idą w parze. Są swego rodzaju partnerami, są bliźniakami, są jak dwie strony monety”.

Nie. Zauważmy werset 12: „Lecz Prawo nie jest z wiary”. Wzajemnie się wykluczają. Zrozumieliście to? Wzajemnie się wykluczają. Są dwiema niekompatybilnymi rzeczywistościami.

Rzymian 4:14 mówi: Gdy tylko wprowadzasz uczynki, unieważniasz wiarę. Gdy tylko wprowadzasz uczynki do zbawienia, unieważniasz wiarę. Wiara i uczynki wzajemnie się wykluczają.

Ale “kto go wypełni, przezeń żyć będzie”. To pochodzi z Księgi Kapłańskiej 18:5. Jeśli chcesz żyć według Prawa, musisz go przestrzegać. To właśnie mówi. „Człowiek, który je wykonuje, żyje przez nie”. Jeśli twoją religią są uczynki, moralność, dobroć, ceremonia, musisz żyć zgodnie z nimi i musisz być w tym doskonały.

Odnosi się więc do Ksiąg: Rodzaju, Powtórzonego Prawa, Habakuka i Kapłańskiej. A wszystko to, by powiedzieć tak jak w Rzymian 3:20: “Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek”. Wszyscy przeklęci, nikt nie jest usprawiedliwiony. Wszyscy przeklęci przez swoje uczynki. Każdy co do jednego. I nie ma nikogo, kto byłby usprawiedliwiony przez swoje uczynki. Zamiast zbawienia przez dobre uczynki, ci, którzy idą tą drogą, którą idzie każda fałszywa religia, są podwójnie przeklęci; przeklęci przez powszechność grzechu i przeklęci przez zepsucie religii. A jeśli jeszcze głoszą komuś tę metodę, są potrójnie przeklęci przez głoszenie przeklętego przesłania. Ludzie muszą usłyszeć o Bożym przeklęciu wszystkich ludzi.

Na zakończenie skomentuję werset 13. Punkt drugi – Boże przekleństwo nad jednym człowiekiem. Oto drugie przekleństwo. Przyjrzymy się mu kolejnym razem, werset 13: „Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu”. To jest ewangelia. To jest dobra nowina. Chciałem, żebyście poczuli ciężar przekleństwa. Żeby to stwierdzenie miało dla was znaczenie. „Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu”. Wykupił nas, nabył nas, uwolnił nas, wybawił nas. To jest ewangelia. A dobra nowina ma prawdziwą wartość tylko na tle przerażającej rzeczywistości, w której cała ludzkość jest pod wiecznym przekleństwem.

Ojcze, jeszcze raz dziękujemy Ci dziś rano za czas bycia razem i wielbienia Ciebie. Radujemy się społecznością świętych, ale bardziej społecznością, którą mamy z Tobą przez ewangelię. Dziękujemy Ci, że wybawiłeś nas spod władzy szatana. Ale co ważniejsze, dziękujemy, że uwolniłeś nas od własnego przekleństwa. Co za niesamowita rzeczywistość, że ten, który nas przeklął, jest tym, który posłał swojego Syna, żeby stał się przekleństwem za nas i uwolnił nas od przekleństwa.

Jesteśmy przepełnieni radością, wdzięcznością, miłością, uwielbieniem i czcią. Jesteśmy niegodni. Nie mogliśmy na to zasłużyć. Ale Ty udzieliłeś nam swojej własnej sprawiedliwości. Zapisałeś ją na naszym koncie, zaliczyłeś ją nam, przypisałeś ją nam, przykryłeś nas nią tylko dlatego, że pokładamy naszą wiarę w Jezusie Chrystusie. A teraz, po raz pierwszy, z żyjącym w nas Duchem Świętym i z nową naturą, jesteśmy w stanie przestrzegać Twojego prawa, nie doskonale, ale z pewnością prawdziwie. I wyczekujemy dnia, w którym, w Twojej obecności, okażemy doskonałe posłuszeństwo. Ale do tego czasu dziękujemy Ci i chwalimy Cię za udzielenie nam sprawiedliwości, na którą nie zasługujemy, przez łaskę i tylko łaskę. Przez łaskę, która jest większa niż nasz grzech. Dziękujemy Ci. Amen.

Udostępnij!
Dołącz!
Wpisz swój e-mail, aby co tydzień otrzymywać najnowsze materiały EWC.