Poruszanie kwestii moralnych w kazaniu

Nie da się przecenić uświęcającej mocy, która drzemie w służbie głoszenia Słowa. Bóg przeznaczył głoszenie Słowa, żeby było podstawowym środkiem łaski w życiu każdego chrześcijanina. Zwiastowanie Słowa ma być głównym narzędziem, za pomocą którego pielęgnuje się prawdziwą duchowość w naszych lokalnych kościołach. Wierne zwiastowanie wyposaży wierzących, by byli jasnym światłem pośród bezbożnej kultury politycznej poprawności i niemoralnej deprawacji. Cała wola Boża musi dotrzeć do każdego słuchacza – a ta zawiera w sobie niezwykle ważny temat chrześcijańskiej moralności. Dzięki Bożej łasce usłyszmy słowo pouczenia dla każdego głoszącego Słowo.

Jako kaznodzieja poświęcony służbie głoszenia Słowa, nieuchronnie staniesz przed wieloma zagadnieniami etycznymi. Doktryna biblijna zawiera w sobie nie tylko prawdę teologiczną, ale również konieczne implikacje dotykające kwestii moralnych. Doktryna zawsze stawia praktyczne wyzwania w naszym życiu. Niech te praktyczne wskazówki pomogą ci poznać, co jest wymagane w twoim zwiastowaniu Słowa w dziedzinie chrześcijańskiej etyki.

Głoś Biblię

Cokolwiek myślisz o etyce, jej podstawy muszą znajdować się w spisanym Słowie Bożym. Nie ma żadnego innego ostatecznego, wiążącego autorytetu we współczesnych normach społecznych lub religijnych tradycjach danej kultury. Wszelka narzucana moralność w oderwaniu od Biblii prowadzi do legalizmu. Masz jeden, podstawowy autorytet: natchnione Pismo Święte. Jedyną normą określającą wszelkie moralne wymagania, jakie głosimy musi być „Tak mówi Pan”.

Zdefiniuj pojęcie

Musisz sprecyzować moralne zagadnienie, i jasno przedstawić, co jest właściwe, a co nie. Kwestie moralne są w jakiś sposób poruszone w Piśmie Świętym – czy chodzi o aborcję, eutanazję, homoseksualizm, czy inne sprawy. Czasami prawo moralne, zawarte w Bożych przykazaniach, jest podane w Piśmie Świętym w sposób bezpośredni. Innym razem,  wskazówek dostarczą wnioski płynące z tekstu, a także właściwie zrozumiane, nieuniknione konsekwencje wynikające z biblijnego tekstu narracyjnego. Chrześcijańska etyka jest również wyrażona w ponadczasowych zasadach płynących z literatury mądrościowej. Podobnie też widzimy jak prorocy upominali ludzi za określone grzechy. Chrześcijańska etyka jest również nauczana w przemowach Chrystusa a apostołowie wyjaśniali ich znaczenie w swoich listach. Gdziekolwiek Biblia dotyka kwestii moralnych, musisz stawać za kazalnicą i zwiastować te ponadczasowe prawdy z jasnością i odwagą.

Nie ma żadnego innego ostatecznego, wiążącego autorytetu we współczesnych normach społecznych lub religijnych tradycjach danej kultury.

Wyjaśnij powód

Powinieneś wyjaśnić, dlaczego każda moralna kwestia ma wielkie znaczenie. Wszystkie moralne zagadnienia muszą być rozpatrywane przez pryzmat świętego charakteru i sprawiedliwych Bożych atrybutów. Ponadto, musisz przedstawiać te prawdy w świetle innych doktryn i nauczania, które można znaleźć w innych fragmentach Pisma. Każda kwestia moralna, o której mówisz, musi być zgodna z całą resztą przesłania Biblii. Musi być spójna z Bożym zamysłem co do świętości życia oraz instytucji rodziny, kościoła, rządu i miejsca pracy.

Zwróć uwagę na serce

Zastosowanie twojego zwiastowania powinno rozpocząć się od zwrócenia uwagi na stan serca słuchaczy. W Kazaniu na Górze, Jezus nadał priorytet i podkreślił znaczenie tego, za czym podąża serce. Podkreślał, że grzeszne czyny pochodzą z grzesznych myśli i cielesnych pragnień. Twierdził, że morderstwo i cudzołóstwo, zanim staną się zewnętrznymi uczynkami,  najpierw rodzą się w sercu. Każde odstępstwo od właściwych zasad moralnych, czy to w słowie, czy w czynie, zawsze najpierw swój korzeń zapuszcza w sercu.

Wezwij do posłuszeństwa

Kiedy już przedstawisz wybrane zagadnienie moralne, musisz wezwać do właściwego posłuszeństwa. Nie wystarczy, żeby ludzie byli słuchaczami Słowa. Musisz przypomnieć im, że są odpowiedzialni, aby stali się jego wykonawcami. Nie chodzi o podanie sugestii do rozważenia. Wskazuj im polecenia Pisma, i rzucaj wyzwanie ich woli. Musisz wyjść poza tylko wyłącznie informujących oświadczeń i zwracać się do swoich słuchaczy za pomocą rozkazujących wezwań, które domagają się ich reakcji.

Obiecaj błogosławieństwo

Bóg wynagrodzi tych, którzy zachowują Jego Słowo. Choć ścieżka ta może być wymagająca i kosztowna, to zawsze przynosi chwałę Bogu. Lepiej dla twoich słuchaczy, żeby znaleźli się pośrodku palącej pustyni, ale zgodnie z wolą Bożą, niż w zdumiewających pałacach, ale wbrew Jego woli. Bez względu na to, jak bardzo przeciwna obecnej kulturze może być chrześcijańska etyka, musisz zapewnić, że czyste serce i posłuszne poddanie się nieuchronnie doprowadzi do Bożego błogosławieństwa.

Ostrzeż słuchaczy

Nie wahaj się udzielać napomnień w związku z kwestiami moralnymi. Twoi słuchacze powinni być ostrzegani, że naruszanie Bożego Słowa zawsze oznacza wysoką ceną do zapłacenia. Widzimy w obecnych czasach zniszczenia, jakie grzeszna moralność sprowadziła na nasz świat. Kiedy głosisz, nigdy nie przepraszaj za to, że udzielasz Bożego ostrzeżenia przeciwko niegodziwości.  Prawo siewu i żniwa nigdy nie zostało unieważnione. Niektóre skutki grzechu są długotrwałe, a niektóre zostają nawet na całe życie. Inne są krótkotrwałe. Ale tak czy inaczej, nasze nieposłuszeństwo zawsze będzie miało bolesne konsekwencje.

Obiecaj przebaczenie

Bez wątpienia w twojej wspólnocie znajdą się tacy, którzy dopuścili się już grzechu, o którym głosisz. Nie oznacza to jednak, że nie należy zmierzyć się z tymi grzechami z kazalnicy. Wymaga to wyznania przez nich grzechu i pokuty. Jednak powinieneś obiecać żywą wodę Bożego przebaczenia dla tych, którzy zgrzeszyli w tej sprawie. Zapewnij ich, że Bóg jest więcej niż chętny, aby przebaczyć ich grzech.

Umacniaj wiernych

Twoi słuchacze żyją w świecie moralnej tolerancji wobec wszelkiego grzesznego kompromisu. Muszą być zatem wyposażeni, by oprzeć się pokusie milczenia, wtedy gdy powinni dawać świadectwo prawdzie. Odważne zwiastowanie pogłębi ich przekonania tak, żeby nie poszli na kompromis z tłumem ludzi w pracy lub w ich sąsiedztwie. Muszą być przygotowani, by jeśli zajdzie taka potrzeba, stanąć samotnie w imię sprawiedliwości – nawet jeśli będą musieli przez to cierpieć.

Jako usługujący Słowem, ponosisz tę wielką odpowiedzialność. Zostałeś powołany przez Boga, żeby nauczać Biblii i karmić powierzoną twojej opiece trzodę. Ważną częścią twoich duszpasterskich obowiązków jest pouczanie zboru o ich moralnych zobowiązaniach, które zapisane są w Piśmie Świętym. Intelektualne pojmowanie prawdy nigdy nie jest celem samym w sobie. To jest tylko środek do osiągnięcia znacznie większego celu, jakim jest poświęcenie serca i życia ku moralnej czystości dla Bożej chwały.

Tylko wtedy lud Boży będzie przygotowany do niesienia pochodni prawdy w obecnym czasie.

Udostępnij!
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.