Kim są dzieci Abrahama?

Subskrybuj, aby otrzymywać codzienne rozważania na e-mail.

Będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi.

1 Księga Mojżeszowa 12,3

Wy, którzy macie nadzieję w Chrystusie i podążacie za Nim w posłuszeństwie wiary, jesteście potomkami Abrahama i dziedzicami Jego obietnic przymierza.

Bóg powiedział do Abrahama w Pierwszej Księdze Mojżeszowej 17,4: „Oto przymierze moje z tobą jest takie: Staniesz się ojcem wielu narodów”. Jednak Pierwsza Księga Mojżeszowa wskazuje, że Abraham nie został ojcem wielu narodów w fizycznym czy politycznym sensie. Dlatego znaczeniem Bożej obietnicy prawdopodobnie było to, że wiele narodów będzie w jakiś sposób korzystać z błogosławieństw synostwa, pomimo że nie są fizycznie spokrewnieni z Abrahamem.

Nie ma wątpliwości, o co chodziło Bogu, gdy powiedział Abrahamowi w Pierwszej Księdze Mojżeszowej 12,3: „Będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi”. Od samego początku, Bóg miał na myśli to, że Jezus Chrystus będzie potomkiem Abrahama, i że każdy, kto zaufa Chrystusowi, zostanie dziedzicem obietnicy Abrahama. Paweł mówi w Liście do Galacjan 3,29: „Jeśli jesteście Chrystusowi, tedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy”.

Kiedy więc 4 tysiące lat temu Bóg powiedział do Abrahama: „Oto przymierze moje z tobą jest takie: Staniesz się ojcem wielu narodów”, to otworzył drogę dla każdego z nas, bez znaczenia do jakiego narodu należymy, aby stać się dzieckiem Abrahama i dziedzicem obietnic Bożych. Wszystko, co musimy zrobić, to dzielić wiarę Abrahama – to znaczy, pokładać naszą nadzieję w Bożych obietnicach do takiego stopnia, że jeśli wymaga tego posłuszeństwo, jesteśmy w stanie poświęcić naszą najdroższą własność, tak jak Abraham poświęcił Izaaka.

Nie stajemy się dziedzicami obietnic Abrahama przez nasze działanie dla Boga, lecz przez ufność, że Bóg działa dla nas. Abraham „wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu, mając zupełną pewność, że cokolwiek On obiecał, ma moc i uczynić” (Rzymian 4,20-21). Z tego powodu, Abraham był w stanie  zachować posłuszeństwo Bogu nawet wtedy, gdy posłuszeństwo to przypominało ślepą uliczkę. Ufał Bogu, że dokona niemożliwego – na przykład przywróci jego syna z martwych.

Wiara w Boże obietnice – lub dzisiaj powiedzielibyśmy – wiara w Chrystusa, który jest potwierdzeniem Bożych obietnic – jest sposobem, aby stać się dzieckiem Abrahama; posłuszeństwo jest dowodem na to, że wiara jest prawdziwa (Pierwsza Księga Mojżeszowa 22,12-19). Dlatego Jezus mówi w Ewangelii Jana 8,39: „Jeżeli jesteście dziećmi Abrahama, spełniajcie uczynki Abrahama”.

Dzieci Abrahama to ludzie ze wszystkich narodów, którzy pokładają swoją nadzieję w Chrystusie, jak Abraham na górze Moria. Dlatego strata ich najcenniejszej ziemskiej własności nie powstrzyma ich posłuszeństwa.

Wy, którzy macie nadzieję w Jezusie Chrystusie i podążacie za Nim w posłuszeństwie wiary, jesteście potomkami Abrahama i dziedzicami jego obietnic przymierza.

Udostępnij!
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.