Czy na pewno jesteś uczniem Chrystusa?

Fragment książki Uczniostwo Marka Devera.

Kim jest uczeń? Uczeń jest naśladowcą. Możesz być naśladowcą przez podążanie za nauką kogoś, kto żyje bardzo daleko. Na przykład ktoś może powiedzieć, że podąża za nauczaniem i przykładem Gandhiego. Bycie uczniem Chrystusa oznacza co najmniej tyle. Uczeń Jezusa podąża za Nim, żyjąc tak, jak żył i nauczał Jezus. Jednak oznacza to coś o wiele więcej. Pójście za Jezusem po raz pierwszy oznacza, że wszedłeś w osobistą, zbawczą relację z Nim. Jesteś we “wspólnocie” z Chrystusem, jak głosi Biblia

(Flp 2,1). Zjednoczono cię z Nim przez nowe przymierze w Jego krwi. Przez Jego śmierć i zmartwychwstanie, cała wina za twój grzech stała się Jego, a cała Jego sprawiedliwość, stała się twoja.

Innymi słowy, bycie uczniem Chrystusa nie rozpoczyna się od czegoś, co my robimy. Zaczyna się od czegoś, co już zrobił Chrystus. Jezus jest dobrym Pasterzem, który złożył swoje życie za owce (J 10,11). Umiłował Kościół i dlatego wydał za niego samego siebie (Ef 5,25). Zapłacił dług, którego nie był winny On, ale my sami, a potem zjednoczył nas ze sobą jako swoim świętym ludem.

Bóg jest dobry i stworzył nas jako dobrych. Jednak każdy z nas zgrzeszył, odwracając się od Boga i Jego dobrego Prawa. I ponieważ Bóg jest dobry, ukarze nasz grzech. Jednak dobrą wiadomością chrześcijaństwa jest to, że Jezus żył doskonałym życiem, którym my powinniśmy byli żyć, a potem umarł śmiercią, którą my powinniśmy byli umrzeć. Ofiarował się jako zastępcza ofiara za każdego, kto będzie żałował za swoje grzechy i zaufa tylko Jemu. To właśnie nazwał Jezus nowym przymierzem w swojej krwi.

Tak więc chrześcijańskie uczniostwo rozpoczyna się właśnie w momencie przyjęcia tego darmowego daru, czyli łaski, miłosierdzia, relacji z Bogiem i obietnicy życia wiecznego.

Jak przyjąć ten dar i zjednoczyć się z Bogiem? Przez wiarę! Robimy to, odwracając się od naszych grzechów i podążając za Nim, ufając Mu jako swojemu Panu i Zbawicielowi. W pewnym momencie swojej posługi Jezus zwrócił się w stronę tłumu i powiedział: Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i naśladuje mnie (Mk 8,34).

Nasze uczniostwo w Chrystusie zaczyna się, kiedy słyszymy te trzy słowa i jesteśmy im posłuszni: “Pójdź za mną”.

Przyjacielu, jeśli chcesz zostać chrześcijaninem, posłuchaj słów Jezusa, niezależnie od tego, co mogłeś słyszeć od innych nauczycieli. Jezus mówi, że bycie chrześcijaninem wymaga zaparcia się samego siebie, wzięcia swojego krzyża i pójścia za Nim. Podstawową reakcją na pełną poświęcenia miłość Bożą do nas powinna być nasza pełna poświęcenia miłość do Niego.

Bycie chrześcijaninem oznacza bycie uczniem. Nie ma chrześcijan, którzy nie są uczniami, bo bycie uczniem Jezusa oznacza naśladowanie Go. Nie ma uczniów Jezusa, którzy nie idą za Jezusem.

Bycie chrześcijaninem oznacza bycie uczniem. Nie ma chrześcijan, którzy nie są uczniami, bo bycie uczniem Jezusa oznacza naśladowanie Go. Nie ma uczniów Jezusa, którzy nie idą za Jezusem. Odpowiedzenie na pytanie w ankiecie lub szczere przypisywanie sobie religii swoich rodziców czy preferowanie chrześcijaństwa nad inne religie — żadna z tych rzeczy nie czyni cię chrześcijaninem. Chrześcijanie to ludzie, którzy mają prawdziwą wiarę w Chrystusa i którzy pokazują to poprzez złożenie w Nim swoich nadziei, lęków i oddawanie Mu swojego życia. Idą za Nim dokądkolwiek ich prowadzi. Nie ustalasz już planu dla własnego życia. Jezus Chrystus to robi. Teraz należysz do Niego. Paweł mówi, że nie należysz do siebie samego, bo zostałeś wykupiony za wysoką cenę (zob. 1Kor 6,19–20). Jezus nie jest tylko naszym Zbawicielem, On jest również naszym Panem.

Paweł wyjaśnił to w ten sposób: a umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony (2Kor 5,15). Co to znaczy umrzeć dla siebie i żyć dla Niego? Don Carson ujął to w ten sposób: “Umrzeć dla siebie oznacza, że bardziej wolelibyśmy umrzeć niż pożądać, bardziej wolelibyśmy umrzeć niż skłamać, bardziej wolelibyśmy umrzeć niż popełnić dany grzech”. Życie chrześcijańskie jest życiem ucznia i zaczyna się w momencie stania się uczniem Chrystusa.

Niniejszy tekst jest fragmentem książki Uczniostwo. Jak pomagać innym w naśladowaniu Jezusa, Toruń 2018. Książka dostępna jest w księgarni Fundacja Ewangeliczna.

    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.