Co to jest prawda?

Co to jest prawda? To pytanie postawione przez Piłata, gdy Jezus Chrystus stanął przed nim przed sądem, obnażyło jego własny światopogląd. Żył w świecie, w którym nie istniała prawda absolutna. Wydaje się, że głos Piłata był lekceważący i pełen pogardy. Wyobrażam sobie, jak drwił, będąc oburzonym, że Chrystus ośmielił się mówić prawdę. Mimo że Piłat patrzył wprost na oblicze wcielonej Prawdy, nie potrafił jej dostrzec. Piłat był, jak wielu ludzi dzisiaj, postmodernistą, ale żył w czasach przed modernistycznych.

A więc co jest prawdą? Definiuje się ją jako to, co jest zgodne z faktami lub rzeczywistością. Jest to autentyczność, prawdziwość lub realność. Jednym słowem prawda to rzeczywistość. Jest stanem faktycznym rzeczy. Rozpatrując ją z teologicznego punktu widzenia, prawda jest zgodna z myślami, wolą, charakterem, chwałą i istotą Boga. Prawda jest objawieniem się samego Boga. Jest taka, jaka jest, ponieważ sam Bóg tak ogłosił i tak uczynił. Wszelka prawda musi być definiowana w kategoriach Boga, którego natura jest prawdą.

Bóg Ojciec jest „Bogiem prawdy” (Psalm 31:5; Izajasza 65:16 i inne). Jezus Chrystus jest „pełen łaski i prawdy” (Jana 1:14). W rzeczywistości to On sam jest „prawdą” (Jana 14:6). Duch Święty jest „Duchem prawdy” (Jana 14:17; 15:26; 16:13). Paweł nazywa Pismo Święte „słowem prawdy” (2 Tymoteusza 2:15). Jezus modlił się: „Twoje słowo jest prawdą” (Jana 17:17). Wszystko, co wiąże się z Bogiem, jest prawdą. Bóg mówi zawsze prawdę.

Jak cenna jest prawda? Jej wartość „przewyższa złoto, złoto najszlachetniejsze” (Psalm 19:10). Jan Kalwin stwierdził: „Nic nie jest uznawane przez Boga za cenniejsze niż prawda”. Nikt nie może zostać zbawiony bez prawdy. Bez niej nikt nie może też być uświęcony ani wzmocniony. Skoro tak jest, to jakie są cechy prawdy? Jakie są jej wyróżniające właściwości?

Po pierwsze prawda należy do Boga. Ostatecznie cała prawda jest Bożą prawdą. Pochodzi z góry. Nie jest z tego świata. To nie jest coś, o czym tłum spekuluje, że ma wyglądać tak czy inaczej. Nie jest uzależniona od sondaży opinii publicznej ani nie jest odkrywana w sondach ulicznych. Nie jest przekazywana przez ludzką tradycję. Prawdę można poznać tylko poprzez Boże objawienie.

Bóg jest jedynym Źródłem i jedynym Autorem prawdy. Bóg definiuje, czym jest grzech. Bóg definiuje, czym jest sąd. Bóg definiuje, czym jest zbawienie. Bóg definiuje, czym jest niebo i piekło. Ważne jest nie to, co mówi człowiek, ale to, co mówi Bóg. Jedno słowo Boga jest warte więcej niż dziesięć tysięcy bibliotek tego, o czym pisze człowiek. „Bóg przecież musi okazać się prawdomówny, każdy zaś człowiek kłamliwy” (Rzymian 3:4).

Po drugie, prawda jest absolutna. Bez Boga nie istnieją żadne absoluty. Bez absolutów nie może być obiektywnych, uniwersalnych prawd. Bez absolutów zaś prawda staje się subiektywna, względna i pragmatyczna. Bez absolutów prawda ustępuje osobistym lub kulturowym upodobaniom. Jednak w rzeczywistości wszelka prawda jest absolutna, ponieważ Bóg jest prawdą absolutną.

Oznacza to, że tylko to, co jest prawdą, jest prawdziwe. Wszystko, co jest sprzeczne z prawdą, jest kłamstwem. Prawda jest wyłączna, a nie wybiórcza. Prawda jest dyskryminująca, ponieważ wyłącza wszystko to, co nie jest prawdą. Prawda jest nie do pogodzenia z wszelkim błędem i nie toleruje go. Jeżeli wszelka prawda jest Bożą prawdą, to wszelka nieprawda jest diabelskim kłamstwem.

W obecnych czasach pojawia się pytanie, czy istnieje prawda absolutna, która jest prawdziwa dla każdego, bez względu na to, kim jest, gdzie mieszka i co robi. Wielu ludzi twierdzi, że prawda jest tym, czym chcą, żeby była. Twierdzą, że to, w co wierzysz, jest „prawdą dla ciebie”, a to, w co ja sam wierzę, jest „prawdą dla mnie”, nawet jeśli te dwa rzeczy są bardzo różne. Coś nie może być jednocześnie prawdą i nieprawdą. W takim światopoglądzie samooszukiwania się prawda nie jest już obiektywna.

Cała prawda jest uniwersalnie prawdziwa. Nie ma takiego miejsca, w którym prawda mogłaby być nieprawdziwa. Jest wszechstronna, zupełna, kompletna. Francis Schaeffer stwierdził: „Biblijne chrześcijaństwo jest prawdą dotyczącą całej rzeczywistości”. Oznacza to, że prawda istnieje bez żadnych wyjątków od reguły. Prawda jest absolutna, ponieważ pochodzi od jedynego Boga. Absolutna prawda opiera się na Bogu. 

Po trzecie, prawda jest jedyna. Oznacza to, że prawda jest pojedynczą jednostką. Nie istnieje w postaci kawałków niepowiązanych ze sobą idei lub porozrzucanych danych. Biblia najczęściej używa przedimka określonego, gdy mówi o jedynej, określonej prawdzie. Prawda nigdy nie może być jakąś prawdą, tak jakby istniała we fragmentach, pochodzących z różnych źródeł. Prawda nie jest zbiorem ideologii zaczerpniętych z oderwanych od siebie źródeł. Nigdy nie da się jej znaleźć w studium porównawczym różnych religii lub konkurencyjnych filozofii. Cała prawda znajduje się tylko w jedynym prawdziwym Bogu.

Ponieważ prawda jest jednością, jest zawsze wewnętrznie spójna. Nigdy nie zaprzecza sobie samej. Prawda zawsze przemawia jednym głosem i zawsze jest w doskonałej zgodzie ze sobą. Niezmiennie pozostaje w harmonii ze wszystkim, o czym mówi, gdyż każdy jej aspekt jest zgodny z sumą pozostałych składowych. 

Schaeffer zauważa: „Chrześcijaństwo to nie seria prawd w liczbie mnogiej, ale raczej prawda pisana przez duże «P». Innymi słowy, prawda przedstawia pojedynczy światopogląd. Przedstawia jeden początek wszechświata, jeden problem rasy ludzkiej, jedną drogę zbawienia, jedną drogę świętości, jeden standard dla rodziny, jeden plan dla historii ludzkości, jedno zakończenie tego świata. Natomiast James Montgomery Boice zapewnia: „Prawda trzyma się razem. Nie ma takiego etapu prawdy, który nie byłby związany z innym etapem prawdy. Wszystkie rzeczy, które są prawdziwe, są częścią prawdy i pozostają we właściwej relacji z Bogiem, który sam jest prawdą”. Prawda jest spójna sama ze sobą. 

Po czwarte prawda jest obiektywna. Oznacza to, że prawda nie jest subiektywna. Nie da się jej odkryć przez osobiste odczucia, ani nie określa się jej dzięki osobistej intuicji. Jest raczej z góry ustalona. Jest wyrażana za pomocą ściśle określonych słów, które mają racjonalne definicje i jest wyrażona precyzyjnymi terminami, które mają prawdziwe znaczenie. Te słowa w odniesieniu do prawdy mają konkretne znaczenie. Dlatego prawda jest czarno-biała. Jest określona, zdefiniowana i ostateczna. Prawda nie jest abstrakcyjna, niejasna ani mglista. Jest dokładnie określona przez ustalone znaczenie danych słów i można ją dostrzec, porozmawiać o niej, nauczyć się jej, uwierzyć w nią, ogłaszać ją, określić ją oraz bronić. 

Ponieważ prawda jest obiektywna, to jest również bezstronna, niezależna oraz nieuprzedzona. Przemawia do wszystkich ludzi we wszystkich miejscach w ten sam sposób. Prawda nigdy nie jest stronnicza. Nigdy nie podporządkowuje się tłumowi. Nigdy nie mówi czegoś jednej osobie, a czegoś innego drugiej. Prawda zwraca się do wszystkich tak samo, bez względu na to w jakim stanie, ich znajduje. 

Po piąte prawda jest niezmienna. Bóg się nie zmienia, podobnie jak Jego prawda, która nie może być prawdziwa dziś, a nieprawdziwa jutro. Prawda jest taka sama wczoraj, dziś i na wieki. To, co właściwe zawsze będzie właściwe, a to, co niewłaściwe zawsze pozostanie niewłaściwe. Społeczeństwo może próbować przedefiniować moralność. Kultura również może usiłować zmieniać klasyfikowanie pewnych obyczajów. Ale Jezus utożsamił się z Prawdą, a nie z ówczesnym zwyczajem. Prawda jest zawsze taka sama. Psalmista mówi: „Panie, słowo twoje trwa na wieki, Niewzruszone jak niebiosa” (Psalm 119:89). W Izajasza 40:8 czytamy: „Trawa usycha, kwiat więdnie, ale Słowo Pana trwa na wieki”. Świat się zmienia. Królestwa powstają i upadają. Ale prawda pozostaje niezmienna. 

Prawda jest trwała, ustalona i ustanowiona. Jest nieelastyczna, niezmienna, stała, trwająca, wytrzymująca wszystko, ponadczasowa, niezmienna. Dlatego prawda jest zawsze aktualna. Jest zawsze bieżąca, zawsze współczesna, zawsze istotna. Prawda porusza bieżące problemy z dogłębną przenikliwością. Nigdy nie jest przestarzała, nigdy nie jest nieaktualna, nigdy nie traci ważności. Prawda nigdy się nie męczy, nigdy nie ustaje, nigdy nie przestaje być prawdziwa.

Po szóste prawda jest autorytatywna. Prawda się nie zacina ani nie jąka. Przemawia z ostatecznym autorytetem samego Boga. Zawsze stawia przed nami wymagania i nigdy nie oferuje samych sugestii. Nigdy nie przedstawia jedynie kolejnej opcji do rozważenia. Nigdy nie ma być jedynie interesująca. Nie przemawia po to, żeby połechtać naszą ciekawość. Zamiast tego prawda przemawia głosem suwerenności. Prawda jest jak szum wielu wód, zagłusza każdy inny głos. Jest rozkazująca, uderzająca i ukierunkowująca. Ma prawo, żeby nam rozkazywać. Dlatego prawda musi zostać wysłuchana. Wymaga naszej niepodzielnej uwagi. Nie możemy udawać, że prawda nie przemówiła. Nie możemy zachowywać się tak, jakby prawda miała ustąpić. Nie możemy żyć w zaprzeczeniu prawdy. Prawda łapie nas za kołnierz i przyciąga do siebie. Wzywa nas i nakazuje całkowite podporządkowanie. Prawda jest wiążąca dla naszego życia. Prawda domaga się naszej odpowiedzi.

Prawda posiada nadprzyrodzoną moc. Jezus powiedział: „Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi” (Jana 8:32). Przyjęta przez wiarę prawda uwalnia nasze dusze od tyranii grzechu. Jezus modlił się: „Uświęć ich w prawdzie swojej; Słowo Twoje jest prawdą” (Jana 17:17). Prawda nas obmywa i oczyszcza. Przenika do głębi ludzkiego serca, tnie aż do kości i działa od wewnątrz na zewnątrz (Hebrajczyków 4:12). Ma moc zmieniania życia. Nawraca, uświęca i wspiera. Przemienia, przekształca i reformuje. Prawda odnawia nasze umysły, ożywia nasze serca i zmienia kierunek naszych kroków. 

Prawda ma ostateczne słowo we wszystkich sprawach, mówi nam, jak uwielbiać i jak postępować. Mówi nam, jak naśladować Chrystusa. Jest ostatecznym arbitrem w każdej sprawie. Jest sędzią rozstrzygającym sprawy w życiu każdego człowieka. Wszyscy ludzie są oceniani przez prawdę. Każde życie jest ważone przez prawdę. Każde przeznaczenie jest naznaczone prawdą. A więc prawda zawsze będzie miała ostateczne słowo w życiu każdego człowieka. 

Udostępnij!
Dołącz!
Wpisz swój e-mail, aby co tydzień otrzymywać najnowsze materiały EWC.