Zanurz się w Ewangelii i nasiąknij nią

Same fakty nie wystarczą. Nasze dusze desperacko potrzebują Ewangelii.

„Łaska Boża w prawdzie” (Kol. 1:6) jest wstrząsem, który wzbudza do życia martwą duszę i ładunkiem, który to życie podtrzymuje.  Ewangelia jest paliwem, które rozbudza i pobudza ludzkie serce. Nie jest jedyne zwykłą prawdą – choć prawda jest niezbędna. Dwa plus dwa równa się cztery – to prawda. Ale na niewiele się zdaje gdy trzeba poruszyć i poprowadzić słabą duszę.

To wspaniałe i dobre, by uczyć się różnych biblijnych prawd, a wiele jest istotnych prawd do poznania, ale nie możemy pomijać lub minimalizować jedynej prawdy Ewangelii, „Słowa Prawdy” (Ef. 1:13, Kol. 1:5) – przesłania tak centralnego i istotnego, że apostołowie wspominają o nim wielokrotnie w Listach Apostolskich jako o Jedynej Prawdzie (1 Tymoteusza 2:4; 3:15; 4:3; 6:5; 2 Tymoteusza 2:18, 25; 3:7, 8; 4:4; Tytusa 1:1, 14).  

12 tekstów o prawdzie

Niedawno zebraliśmy dwie krótkie listy biblijnych wersetów, które w szczególny sposób wynagradzają wysiłek włożony by zachować je w naszych sercach. Pierwsza lista to: „10 fragmentów do nauczenia się na pamięć dla pastorów”; druga to: „10 jedno-wersowych podsumowań Ewangelii dla każdego”. W tym artykule znajduje się natomiast dwanaście, starannie dobranych, fragmentów Ewangelii, które docierają do samego sedna biblijnej Dobrej Nowiny. Składają się z zaledwie od dwóch do czterech wersetów na fragment.

Te krótkie fragmenty są idealne do zapamiętania i gwarantują przedłużony czas na refleksje.  Zbuduj na nich i wokół nich swoje życie, pozwól im kształtować i nadawać smak wszystkiemu. Zanurz się w Ewangelii i nasiąknij nią.

Kięga Izajasza 53:4-6

Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony.
Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni.
Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich.

List św. Pawła do Rzymian 3:23-24

Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej,
I są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie

 List św. Pawła do Rzymian 4:4-5

A gdy kto spełnia uczynki, zapłaty za nie nie uważa się za łaskę, lecz za należność;
Gdy zaś kto nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość

1 List św. Pawła do Koryntian 15:3-4

Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism
I że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według Pism

List św. Pawła do Galacjan 3:13-14

Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: Przeklęty każdy, który zawisł na drzewie,
Aby błogosławieństwo Abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie, my zaś, abyśmy obiecanego Ducha otrzymali przez wiarę.

List św. Pawła do Efezjan 2:4-5

Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował,
I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem – łaską zbawieni jesteście 

List św. Pawła do Filipian 2:6-8

Który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu,
Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom; a okazawszy się z postawy człowiekiem

List św. Pawła do Kolosan 1:19-20

Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości
I żeby przez niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża jego.

List św. Pawła do Kolosan 2:13-14

I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy;
Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami, i usunął go, przybiwszy go do krzyża;

List św. Pawła do Tytusa 3:4-7

Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego, Boga,
Zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego,
Którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego,
Abyśmy, usprawiedliwieni łaską jego, stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca.

List do Hebrajczyków 2:14-17

Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i On również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła,
I aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli.
Bo przecież ujmuje się On nie za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama.
Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu.

1 List św. Piotra 2:22-25

On grzechu nie popełnił ani nie znaleziono zdrady w ustach jego;
On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi;
On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy, obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli; jego sińce uleczyły was.
Byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych.

Powyższe cytaty pochodzą z Biblii Warszawskiej.

Artykuł pierwotnie ukazał się na Desiring God.
Tłumaczenie: Adriana Szewczyk 

    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.