10 rzeczy, które powinieneś wiedzieć o unii z Chrystusem

Uwaga edytorska EWC: Termin unia z Chrystusem zawiera w sobie zjednoczenie jak i trwająca więź (jedność) z Chrystusem, z której wierzący czerpią wszystkie zbawcze korzyści.

1. Biblia zawiera zdumiewającą liczbę terminów, wyrażeń i ilustracji, które świadczą o naszej prawdziwości jedności z Jezusem Chrystusem

W Nowym Testamencie znajdujemy dosłownie setki nawiązań do unii wierzącego z Chrystusem. Przytoczę tylko kilka przykładów: wierzący są stworzeni w Chrystusie, ukrzyżowani z Nim, pogrzebani z Nim, ochrzczeni w Chrystusa i Jego śmierć, zjednoczeni z Nim w Jego zmartwychwstaniu, i zasiadają z Nim w okręgach niebieskich; Chrystus jest kształtowany w wierzących i mieszka w ich sercach; Kościół jest ciałem Chrystusa; Chrystus jest w nas, a my w Nim; Kościół jest jednym ciałem z Chrystusem; wierzący zyskują Chrystusa i znajdują się w Nim. 

Co więcej, w Chrystusie jesteśmy usprawiedliwieni, uwielbieni, uświęceni, powołani; ożywieni, stworzeni na nowo, adoptowani, i wybrani. 

Uff! I to wszystko bez odwoływania się do Ewangelii i listów Jana! Można śmiało powiedzieć, że unia z Chrystusem jest absolutnie fundamentalnym ewangelicznym przekonaniem apostołów – jest im tak bliska, ponieważ była ważna dla ich Pana. 

2. Kiedy jesteśmy przyłączeni do Jezusa, stajemy się częścią największej tajemnicy wszechświata – wcielenia Boga

C.S. Lewis nazywa wcielenie Boga Syna “centralnym cudem” chrześcijaństwa i ma rację. Odkupienie, odnowienie, nowe stworzenie i pojednanie grzeszników – a także całego stworzenia – całkowicie opiera się na najważniejszym fakcie, że Bóg, nigdy nie przestając być w pełni tym, kim jest, w osobie Jezusa Chrystusa stał się w pełni tym, kim my jesteśmy w Nim. Dlaczego to zrobił? Innymi słowy, dlaczego “Słowo stało się ciałem”? Głównym powodem będącym podstawą wszystkich innych wspaniałych powodów, dla których Bóg Syn zjednoczył się z naszym człowieczeństwem, jest to, abyśmy przez Ducha Świętego mogli być zjednoczeni z Chrystusem i cieszyć się Jego społecznością z Ojcem na zawsze. To jest życie wieczne.

3. Nasza unia z Chrystusem jest rzeczywista i niezwykle intymna

Unia z Chrystusem nie jest uczuciem, metaforą czy ilustracją, ani nawet “doktryną”. Nie jest też sposobem na wyrażenie czegoś innego – czy to usprawiedliwienia, uświęcenia, czy jakiejkolwiek innej korzyści płynącej od Chrystusa (nawet jeśli obejmuje to wszystko i jeszcze więcej!). Nasza unia z żywym Jezusem jest podstawową prawdą naszej nowej i wiecznej egzystencji. W sposób, który wspaniale przewyższa nasze ograniczone zrozumienie, jesteśmy prawdziwie połączeni – duchowo i cieleśnie – z ukrzyżowaną, zmartwychwstałą, wcieloną osobą Chrystusa. Nie ma lepszej wiadomości niż ta. 

4. Ponieważ unia z Chrystusem jest centralnym elementem ewangelii, rozbrzmiewa ona w nauczaniu i głoszeniu Kościoła na przestrzeni wieków

Nic dziwnego, że biorąc pod uwagę wszechobecność tego tematu w Piśmie Świętym, istnieje ogromny chór kościelnych głosów, podkreślających znaczenie bycia zjednoczonymi z Chrystusem. Ten historyczny i teologiczny chór obejmuje takich autorów jak Ireneusz, Atanazy, Augustyn, Cyryl Aleksandryjski, Bernard z Clairvaux, Marcin Luter, Jan Kalwin, John Cotton i Jonathan Edwards (to tylko kilku z nich).

Według Kalwina naszej unii z Chrystusem należy przyznać “najwyższy stopień ważności”. Dlaczego? Ponieważ jest to główny cel ewangelii: “Taki jest bowiem cel ewangelii, aby Chrystus mógł stać się naszym i abyśmy zostali wszczepieni w Jego ciało”. 

5. Usprawiedliwienie jest wspaniałą korzyścią płynącą z bycia w jedności z Chrystusem

Nie jesteśmy zjednoczeni z Chrystusem, ponieważ zostaliśmy usprawiedliwieni. Jest zupełnie odwrotnie: jesteśmy usprawiedliwieni, ponieważ zostaliśmy zjednoczeni z Chrystusem, który sam jest naszym usprawiedliwieniem. Otrzymujemy od Chrystusa korzyści tylko i wyłącznie dlatego, że Go przyjęliśmy. Marcin Luter dobrze o tym wiedział: “Ale jeśli chodzi o usprawiedliwienie, Chrystus i ja musimy być tak ściśle złączeni, aby On żył we mnie, a ja w Nim”. Jakże wspaniale powiedziane! Dlatego, że On żyje we mnie, wszelka łaska, sprawiedliwość, życie, pokój i zbawienie, które są we mnie, należą do Chrystusa; niemniej jednak należą one również do mnie, przez spojenie i złączenie, które są skutkiem wiary, przez którą stajemy się jednym ciałem w Duchu Świętym”. 

6. Uświęcenie jest wspaniałą korzyścią płynącą z bycia zjednoczonymi z Chrystusem

Chrystus jest naszym usprawiedliwieniem i w tym samym stopniu jest naszym uświęceniem. Tak więc zjednoczeni z Nim, otrzymujemy nie tylko przebaczenie i zostajemy uznani za sprawiedliwych, ale także zostajemy przemienieni na Jego święty obraz. Dając nam samego siebie, Chrystus nie zostawia nas potępionymi i winnymi (nieusprawiedliwionymi), tak samo jak nie zostawia nas zepsutymi i zdeprawowanymi (nieuświęconymi). Dzieje się tak, ponieważ, jak trafnie ujął to Kalwin: “Chrystus nie może być podzielony na części”. Jezus nie jest częściowym Zbawicielem z fragmentaryczną ewangelią. Kiedy zostajemy przyłączeni do Chrystusa, otrzymujemy pełnię tego, kim On dla nas jest. 

7. Adopcja jest wspaniałą korzyścią płynącą z bycia w jedności z Chrystusem

Chrystus oddaje siebie w niezwykle szczodry sposób. Jezus łączy nas ze sobą tak mocno, że stajemy się uczestnikami wszystkiego, czym On jest jako Zbawiciel. Dar uczestnictwa w Jego synostwie (adopcji) jest być może najbardziej hojnym darem ze wszystkich. Kiedy zostajemy przyłączeni do Chrystusa przez Ducha, stajemy się uczestnikami miłości między Ojcem i Synem – tej samej miłości, jaką Ojciec ma dla swojego umiłowanego Syna. Tak więc Bóg Ojciec kocha nas nie mniej niż swego wiecznego Syna. Ta miłość jest miłością ponad wszelką miłość: jest nierozerwalna, nie znosi sprzeciwu i jest nieskończenie i wiecznie życiodajna i radosna. W Chrystusie jesteśmy prawdziwie i na zawsze synami i córkami Boga. 

8. Kościół jest ustanowiony przez unię z Chrystusem

Rzeczywistość zbawienia i rzeczywistość kościoła są tak naprawdę jedną i tą samą rzeczywistością. Być zjednoczonym z Chrystusem oznacza być zbawionym. Jednocześnie bycie zjednoczonym z Chrystusem oznacza bycie Kościołem: Kościół jest przecież ciałem i oblubienicą Chrystusa. Dlatego rozróżnienie między doktryną zbawienia a doktryną kościoła jest sztuczne. Historyczni ewangelikałowie zawsze twierdzili, że nie ma zbawienia poza Kościołem, ponieważ nie ma zbawienia poza Chrystusem. Jesteśmy zbawieni w Chrystusie i jesteśmy Kościołem w Chrystusie. To ta sama wspaniała ewangelia. 

9. Chrzest jest Bożym znakiem naszej unii z Chrystusem

Poprzez chrzest wodny Bóg odciska na naszych ciałach prawdę i rzeczywistość naszego włączenia w śmierć, pogrzeb i zmartwychwstanie żywego Chrystusa. Innymi słowy, chrzest jest widzialnym i namacalnym doświadczeniem niezwykle dobrej nowiny (ewangelii), że zostaliśmy ukrzyżowani w śmierci Chrystusa i wskrzeszeni do nowego życia w Jego zmartwychwstaniu. Chrzest jest sakramentem (“tajemnicą”) naszej nowej, ukrzyżowanej i zmartwychwstałej tożsamości w Chrystusie Jezusie. Chrzest jest “ewangelią w wodzie”, pozwalającą nam doświadczyć na własnym ciele prawdy, że jesteśmy na zawsze zanurzeni w Chrystusie. 

10. Wieczerza Pańska jest Bożym znakiem naszej unii z Chrystusem

Przez chleb i wino podczas Wieczerzy Pańskiej Bóg odciska w naszych ciałach prawdę i rzeczywistość naszego nieustannego uczestnictwa w żywym Zbawicielu. Innymi słowy, Wieczerza Pańska jest widzialnym i możliwym do spożycia doświadczeniem niezwykle dobrej nowiny (ewangelii), że Chrystus mieszka w nas, a my w Nim. Chrystus wprowadził nas do życia wiecznego, którym jest, dając nam siebie, i wciąż nas karmi i podtrzymuje poprzez swoją rzeczywistą obecność. Naprawdę staliśmy się jednością z Chrystusem przez Jego ewangelię i nadal przyjmujemy Go przez ewangelię chleba i wina, które Jezus ustanowił jako środki Jego stałej obecności w swoim ciele i oblubienicy. “Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego?”. Tak, z całą pewnością. Jego ciało i krew to nasze zbawienie.

Udostępnij!
Dołącz!
Wpisz swój e-mail, aby co tydzień otrzymywać najnowsze materiały EWC.